Home / Arunrat Wonglim

Arunrat Wonglim

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนประชาสัมพันธ์โครงการสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักศึกษาส่งทีมเข …

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ …

Read More »