รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เก่งทั้งวิชาการและมีทักษะการใช้ชีวิต หรือ Soft Skills ภายใต้หลักนิยม 4 ประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสาและ พัฒนาภาวะผู้นำ” พร้อมดูแลใส่ใจสุขภาพกายใจ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีสุข สำเร็จเป็นบัณฑิตทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ตามปฏิธานของมหาวิทยาลัย

ภารกิจสำคัญที่สุดของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คือ ทำอย่างไรให้นักศึกษาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขระหว่างการเรียน

จากการสัมภาษณ์ของส่วนสื่อสารองค์การ

ภาพประกอบรู้จักผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.