รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

ส่วนกิจการนักศึกษา มีภารกิจหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักค่านิยม 4 ประการ อันได้แก่ กตัญญู รู้วินัย มีใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา

นอกจากนั้น ส่วนกิจการนักศึกษา ยังดูแลนักศึกษาดุจคนในครอบครัว ทั้งการพักอาศัยในหอพัก การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดูแลเมื่อเจ็บป่วย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์จนกระทบต่อการเรียน และยังส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งด้านการเรียน กิจกรรม และกีฬา