Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรม มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาเป็นการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด นั้น

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 และขอเชิญประชุม

ตามที่ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ผ่อนผันนั้น ปรากฏว่า มีนักศึกษายื่นคำร้องทั้งสิ้น 256 คน รายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตัวในการผ่อนผันเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟัง “สัสดีพบนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร” ในวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 โดยพร้อมเพรียงกัน หมายเหตุ ;นักศึกษาคนใดที่เข้าเกณฑ์ต้องผ่อนผันฯ และยังไม่ได้ดำเนินการ ให้มาติดต่อที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรีด่วนค่ะ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันฯ 2561

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญ (MOTTO) ในการบ่มเพาะและปลูกฝังนักศึกษา มวล.

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญ (MOTTO) เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบัณฑิตคนเก่ง คนดี มีความสุข

Read More »

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลผู้มีกุศลจิต

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรับทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาที่สนใจให้ดำเนินการตามกำหนดการข้างล่างนี้ :

Read More »

เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักนักศึกษา

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก และร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 6.30 น. ณ ลานธรรม หลังอาคารหอพักลักษณานิเวศ 4 สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมละหมาดและร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องละหมาด อาคารศูนย์อาหารกลางคืน

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2899

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีรับรางวัลคูปองอาหาร

ผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจร้านค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 40 บาท (คูปอง)

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »