ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนกา …

Read More »

รับสมัครเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัคร …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

ตามที่นักศึกษาได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหา …

Read More »

การขอหนังสือรับรองการเดินทางสำหรับนักศึกษา เฉพาะการเดินทางไปจังหวัดที่*ไม่ใช่*พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บริการหนัง …

Read More »