Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักศึก …

Read More »

เชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ …

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน …

Read More »

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ …

Read More »