การติดต่อบุคลากร

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

กอบสุข อรชร

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

นางกอบสุข อรชร

งานแนะแนวและทุนการศึกษา

นางชูใจ ช่วยชู

 • หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
 • โทร. 73147
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ชัชพล

นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น

 • ผู้ประสานงานศูนย์ Smile & Smart Center
 • โทร. 73122
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-นัจนันท์

นางสาวนัจนันท์ หวานนำ

 • ผู้ประสานงานศูนย์ WU Tutor  Center
 • โทร. 73145
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-อัมพร

นางอัมพร รัตนวิจิตร

 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
 • โทร. 73144
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ประภา

นางสาวประภา มายิ

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73142
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ขวัญใจ

นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73148
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ปิยวรรณ

นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73149
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-วิมลลักษณ์

นางวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์

 • เจ้าหน้าที่ประกันอุบัติเหตุ
 • โทร. 73178
 • อีเมล์ : [email protected]

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภราดร จีนชาวนา

นายภราดร จีนชาวนา

 • หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • โทร. 73167
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-มณเฑียร

นายมณเฑียร สุขกุล

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • โทร. 73164
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-สุริยันต์

นายสุริยันต์ ถึงแสง

 • เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา
 • โทร. 73161
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-โอม

นายโอม สุขปลอด

 • ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 • โทร. 73175
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ชวนพิศ

นางสาวชวนพิศ เกื้อมา

 • เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา
 • โทร. 73162
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-นางสาวสัชกร ชัยณรงค์

นางสาวสัจกร ชัยณรงค์

 • เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • โทร. 73160
 • อีเมล์ : [email protected]

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

วัชรินทร์ เกตุเพชร

นายวัชรินทร์ เกตุเพชร

 • หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
 • โทร. 73176
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-อรุณรัตน์-2

นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี

 • เจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน/สารบรรณ
 • โทร. 73143
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-ไพศาล

นายไพศาล สาริกา

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • โทร. 73144
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-พรพิลาส

นางพรพิลาส นราพงศ์

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • โทร. 73174
 • อีเมล์ : [email protected]
วงกลม-อรอนงค์

นางอรอนงค์ สุขปลอด

 • เลขานุการรองอธิการบดี
 • โทร. 73158
 • อีเมล์ : [email protected]

ว่าที่ ร้อยเอก ศุภชัย ปลักปลา

 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/ผู้ประสานงานรถไฟฟ้า
 • โทร. 73165
 • อีเมล์ : [email protected]