บุคลากรและโทรศัพท์

ตำแหน่ง/ชื่อ – นามสกุล โทร.ภายใน อีเมล์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ 2873 sarawoot.pa@wu.ac.th
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
นายปิยวัชน์ คงอินทร์ 3167 , 3160 kpiyawat@wu.ac.th
ฝ่ายงานหอพัก
นางสาวสุมาลี สุโขพล หัวหน้าบริหารหอพัก 3162 , 3163 ssumalee@wu.ac.th
นางสาวเสาวณีย์ บุญยเกียรติ ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 1 5013 , 3143 bsaowane@wu.ac.th
นางพรพิลาส นราพงศ์ ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 2 3164 , 3166 npornpil@wu.ac.th
นางสาวสุภาพร คงชัยศรี ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 3 5023 , 3164 kosupapo@wu.ac.th
นางสาวชวนพิศ เกื้อมา ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 4 3163 , 3162 kchounpi@wu.ac.th
ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 5 3162 , 3164 psuppach@wu.ac.th
นายโอม สุขปลอด ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 7 3165 , 3164 som@wu.ac.th
นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้ ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 10 5003 , 3146 pathamawadee.bu@wu.ac.th
นางวรพิดา จุทิ่น ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 11 3164 , 3160 kworrape@wu.ac.th
นางณัฐชนัญ สบเหมาะ ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 13 3162 , 3164 snathjan@wu.ac.th
นางสาวนิตยา แก่นบุญ ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 14 3163 , 3164 knittaya@wu.ac.th
นางอัมพร รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16 3163 , 3164 samporn@wu.ac.th
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 17 3165 , 3164 isarawut@wu.ac.th
นางอรอนงค์ สุขปลอด ที่ปรึกษาหอพักลักษณานิเวศ 18 3163 , 3161 pornanon@wu.ac.th
ฝ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
นางกอบสุข อรชร หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ดูแลกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3166 , 3161 okobsuk@wu.ac.th
นายภราดร จีนชาวนา ดูแลกิจกรรมด้านกีฬา 3161 , 3160 cpharado@wu.ac.th
นายมณเฑียร สุขกุล ดูแลกิจกรรมด้านอาสาและพัฒนา และองค์กรนักศึกษา 5033 , 3143 sumonthi@wu.ac.th
(บริการด้านวินัยนักศึกษา)
นายสุริยันต์ ถึงแสง ดูแลด้านกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักศึกษา 3161 , 3160 suriyan.th@wu.ac.th
ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธิ์ ดูแลกิจกรรมด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3165 wilunsiree.th@wu.ac.th
ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและธุรการ
นางกรรณิการ์ จันทรปาน คงอินทร์ ดูแลด้านแผนงาน งบประมาณ พัสดุ 3163 , 3162 jkannika@wu.ac.th
นายวัชรินทร์ เกตุเพชร ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3144 , 3143 gwatch@wu.ac.th
นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี ดูแลด้านสารบรรณ และพัสดุ 3143 , 3144 warunrat@wu.ac.th
นายไพศาล สาริกา ดูแลด้านการเงิน 3144 , 3143 spaisan@wu.ac.th
ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ
(บริการด้านการแนะแนว)
นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ 3147 , 3143 cchujai@wu.ac.th
นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น ผู้ประสาน
ศูนย์ Smile & Smart Center
3122-4 ychatcha@wu.ac.th
นางสาวนัจนันท์ หวานนำ ผู้ประสาน
ศูนย์ติว (Tutor Center)
3145 , 3147 natjanan.wa@wu.ac.th
(บริการด้านทุนการศึกษา)
นางสาวประภา มายิ 3142 , 3148 mprapha@wu.ac.th
นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง 3148 , 3142 nkwanjai@wu.ac.th
นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ 3148 , 3142 kpiyawan@wu.ac.th
(บริการด้านประกันอุบัติเหตุ)
นางวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ 3178 ysunee@wu.ac.th
ฝ่ายงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาฯ 4030, 5720 msaranra@wu.ac.th
นายจรัญ กุญชรินทร์ ดูแลการใช้สนามฟุตบอล 5750, 5701 kjarun@wu.ac.th
นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร ดูแลการใช้อาคารพละศึกษา 5718, 5719 jutarut.ch@wu.ac.th
นายพรศักดิ์ เคี่ยมเค้า ดูแลสระว่ายน้ำ 5701, 5704 kpornsak@wu.ac.th
นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด ดูแลสนามเทนนิส 5718, 5701-8 ssunanta@wu.ac.th
นายเอกชัย นุ่มเจริญ ดูแลสระว่ายน้ำ 5701, 5750 nekkacha@wu.ac.th
นายชนะ สุระสาน ดูแลสระว่ายน้ำ 5701, 5750 schana@wu.ac.th
นายสุพจน์ เรืองจรัส ดูแลสระว่ายน้ำ 5701, 5750 rsupot@wu.ac.th
นายสมพร สงวนทอง ดูแลสนามกอล์ฟ 5718, 5719 sasompor@wu.ac.th
นายวรเทพ ไกรเทพ ดูแลสำนักงานศูนย์กีฬาฯ 5718, 5719 kworatha@wu.ac.th
นางสาวอัจฉรา ทองนาค ดูแลสำนักงานศูนย์กีฬาฯ 5718, 5719 aujchara.to@wu.ac.th