การติดต่อบุคลากร

รองอธิการบดี_รศ.ดร.อุไร-จเรประพาฬ

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ

 • โทร. 72106, 73158 (เลขานุการ)
 • อีเมล์ : jurai@wu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี_รศ.ดร.อาทิตย์-บุญรอดชู

ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู

 • โทร. 72124, 73158 (เลขานุการ)
 • อีเมล์ : arthit.bo@wu.ac.th

งานแนะแนวและทุนการศึกษา

นางชูใจ ช่วยชู

 • หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
 • โทร. 73147
 • อีเมล์ : cchujai@wu.ac.th
วงกลม-ชัชพล

นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น

 • ผู้ประสานงานศูนย์ Smile & Smart Center
 • โทร. 73122
 • อีเมล์ : ychatcha@wu.ac.th
วงกลม-นัจนันท์

นางสาวนัจนันท์ หวานนำ

 • ผู้ประสานงานศูนย์ WU Tutor  Center
 • โทร. 73145
 • อีเมล์ : natjanan.wa@wu.ac.th
วงกลม-อัมพร

นางอัมพร รัตนวิจิตร

 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
 • โทร. 73144
 • อีเมล์ : samporn@wu.ac.th
วงกลม-ประภา

นางสาวประภา มายิ

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73142
 • อีเมล์ : mprapha@wu.ac.th
วงกลม-ขวัญใจ

นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73148
 • อีเมล์ : nkwanjai@wu.ac.th
วงกลม-ปิยวรรณ

นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
 • โทร. 73149
 • อีเมล์ : kpiyawan@wu.ac.th
วงกลม-วิมลลักษณ์

นางวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์

 • เจ้าหน้าที่ประกันอุบัติเหตุ
 • โทร. 73178
 • อีเมล์ : ysunee@wu.ac.th

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภราดร จีนชาวนา

นายภราดร จีนชาวนา

 • หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • โทร. 73167
 • อีเมล์ : cpharado@wu.ac.th
วงกลม-มณเฑียร

นายมณเฑียร สุขกุล

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • โทร. 73164
 • อีเมล์ : sumonthi@wu.ac.th
วงกลม-สุริยันต์

นายสุริยันต์ ถึงแสง

 • เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา
 • โทร. 73161
 • อีเมล์ : suriyan.th@wu.ac.th
วงกลม-โอม

นายโอม สุขปลอด

 • ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
 • โทร. 73175
 • อีเมล์ : som@wu.ac.th
วงกลม-ชวนพิศ

นางสาวชวนพิศ เกื้อมา

 • เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา
 • โทร. 73162
 • อีเมล์ : kchounpi@wu.ac.th

ว่าที่ ร้อยเอก ศุภชัย ปลักปลา

 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/ผู้ประสานงานรถไฟฟ้า
 • โทร. 73165
 • อีเมล์ : psuppach@wu.ac.th

นางสาวศุภนิดา เกติยะ

 • เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • โทร. 73161
 • อีเมล์ : supanida.ki@wu.ac.th

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

วัชรินทร์ เกตุเพชร

นายวัชรินทร์ เกตุเพชร

 • หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
 • โทร. 73176
 • อีเมล์ : gwatch@wu.ac.th

นางสาวนิตยา แก่นบุญ

 • เจ้าหน้าที่งบประมาณแผนงานและตัวชี้วัด
 • โทร. 73143
 • อีเมล์ : knittaya@wu.ac.th
วงกลม-ไพศาล

นายไพศาล สาริกา

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • โทร. 73144
 • อีเมล์ : spaisan@wu.ac.th
วงกลม-พรพิลาส

นางพรพิลาส นราพงศ์

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • โทร. 73174
 • อีเมล์ : npornpil@wu.ac.th
วงกลม-อรอนงค์

นางอรอนงค์ สุขปลอด

 • เลขานุการรองอธิการบดี
 • โทร. 73158
 • อีเมล์ : pornanon@wu.ac.th