ติดต่อ

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตั้งอยู่ที่

สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-673143-4 โทรสาร 075-673146

ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 3185, 3186