Home / ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก

"มั่นใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการเรียนที่ ม.วลัยลักษณ์ได้"
วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์
ผู้ประสานงาน

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

คุ้มครองกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

(ค่ารักษาพยาบาล 12,000 บาท/ครั้ง)

หลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 120,000 บาท

หลักฐานการเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. แจ้งมหาวิทยาลัยทราบทันที
2. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ
4. สำเนาใบมรณะบัตร
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้รับประโยชน์
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

การรับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลนครินทร์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จึงสะดวกในการรับการรักษา โดยให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

การรับการรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ

รับการรักษาพยาบาลได้โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลีนิค

ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด

นักศึกษาติดต่อเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ที่

งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา

คุณวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา (ฝั่งงานทุนการศึกษา) ชั้น 2 อาคารไทยบุรี โทร. 0-7567-3147 หรือ โทร. 082-2961536 ได้ทุกวันทำการ

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder