บริการประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก

"มั่นใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการเรียนที่ ม.วลัยลักษณ์" มหาวิทยาลัยจัดทำประกัน

เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกกรณี นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลเนื่องจาก

อุบัติเหตุ 22,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเสียชีวิต ได้รับค่าสินไหมทดแทน 180,000 บาท

วงกลม-วิมลลักษณ์
วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์
ผู้ประสานงาน
การขึ้นทะเบียนสิทธหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-นักศึกษา-2566

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.

สื่อประชาสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุ ปี2566

เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

 • ผู้แจ้งเหตุ (ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ผู้อยู่ในเหตุการณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
  แจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ โทร 075-673392 ศูนย์รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ (คุณวิลลักษณ์ ธีรวัฒน์ : พี่แอ๊ป) โทร.075-673178 หรือ 065-4046602
ศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ-โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
แบนเนอร์-เรียกรถพยาบาล (2565)

สิทธิ์สำหรับนักศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการเต็มรูปแบบ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษาต่างๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการช่วยเหลือนักศึกษา-เจ็บป่วยอุบัติเหตุ-2565
การรับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือข่าย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จึงสะดวกในการรับการรักษา โดยให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลนครินทร์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอื่น

โรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนอื่น ซึ่งต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

คลีนิค

คลีนิคทั่วไปซึ่งต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน

ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

การใช้สิทธิ์บัตรทองสำหรับนักศึกษา

สิทธิการรักษาบัตรทอง

แบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

วิธีการเบิกค่ารักษาค่าพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลในเครือข่าย

 • ยื่นบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลนอกเครือข่าย/คลีนิค

 • สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 • นำหลักฐานเบิกเงินสำรองจ่าย

หลักฐานประกอบด้วย

 1. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา

ติดต่อรับบริการเพื่อเบิกเงินสำรองจ่าย

วงกลม-วิมลลักษณ์

วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ (พี่แอ๊ป)

งานแนะแนวและทุนการศึกษา (ประกันอุบัติเหตุ)
ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี โทร. 0-7567-3178 หรือ
โทร. 065-4046602 ได้ทุกวันทำการ