บริการประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก

"มั่นใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการเรียนที่ ม.วลัยลักษณ์" มหาวิทยาลัยจัดทำประกัน

เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกกรณี นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลเนื่องจาก

อุบัติเหตุ 12,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเสียชีวิต ได้รับค่าสินไหมทดแทน 120,000 บาท

วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์
ผู้ประสานงาน

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

 • ผู้แจ้งเหตุ (ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ผู้อยู่ในเหตุการณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
  แจ้งขอความช่วยเหลือ ที่ โทร 075673392 ศูนย์รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ (พี่แอ๊ป) โทร.075-6733178 หรือ 082-2961536

สิทธิ์สำหรับนักศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการเต็มรูปแบบ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษาต่างๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

การรับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือข่าย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จึงสะดวกในการรับการรักษา โดยให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลนครินทร์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายการรักษา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอื่น

โรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนอื่น ซึ่งต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

คลีนิค

คลีนิคทั่วไปซึ่งต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน

ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

วิธีการเบิกค่ารักษาค่าพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลในเครือข่าย

 • ยื่นบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลนอกเครือข่าย/คลีนิค

 • สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 • นำหลักฐานเบิกเงินสำรองจ่าย

หลักฐานประกอบด้วย

 1. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา

ติดต่อรับบริการเพื่อเบิกเงินสำรองจ่าย

วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ (พี่แอ๊ป)

งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี โทร. 0-7567-3178 หรือ
โทร. 082-2961536 ได้ทุกวันทำการ