อาคารกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดี" และ "คนเก่ง"

Previous slide
Next slide

รู้จักอาคารกิจกรรมนักศึกษา

              อาคารกิจกรรมนักศึกษา เปิดใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 พร้อมการรับนักศึกษารุ่นแรก โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมต่างๆ และได้จัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นร้านสะดวกซื้อสำหรับนักศึกษาเนื่องจากอาคารกิจกรรมนักศึกษาเชื่อมติดกับโรงอาหาร

              ในปี พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดำริให้ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาใหม่หมด ย้ายร้านค้าภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษาออกไปอยู่ที่ศูนย์อาหารช่อประดู่ และให้จัดสรรพื้นที่ห้องต่างๆ ของอาคารรองรับการทำกิจกรรมและจัดทรัพยากรเพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษาให้เพียงพอ เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมนักศึกษาให้มากที่สุด

การปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา

Previous slide
Next slide

              รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อำนวยการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาตลอดระยะเวลาการซ่อมบำรุง โดยเน้นให้เป็นที่บ่มเพาะนักกิจกรรมนักศึกษาอย่างแท้จริง อาคารหลังนี้จะเสริมแรงแก่นักศึกษาให้ทำกิจกรรมให้เกิด ความสนุก สร้างสรรค์ และปลอดภัย

              ความสนุก -- การเลือกใช้สีของอาคารกิจกรรม สะท้อนความสดใส ร่าเริง กล้าหาญ เข้ากับความเป็นนักศึกษา เพื่อดึงดูให้นักศึกษาชวนกันมาใช้ประโยชน์จากห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร

              สร้างสรรค์ -- การปรับปรุงห้องกิจกรรมทุกห้องแบบใหม่หมด เปลี่ยนครุภัณฑ์เดิมซึ่งเสื่อมสภาพตามกาลเวลา การใช้แสงสว่างภายในอาคารเน้นความสว่างแต่ประหยัดพลังงาน เหล่านี้เพื่อส่งเสริมความคิดส้างสรรค์ของนักศึกษาในการออกแบบ วางแผน ระดมสมองในการสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา

              ปลอดภัย -- การปรับปรุงใหญ่ในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการวางระบบความปลอดภัยของอาคาร วางระบบไฟฟ้าจากที่เคยใช้งานต่อเนื่องมากว่า 20 ปี และวางระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายใน-นอกอาคาร เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยช่วยตรวจตราความปลอดภัยให้นักศึกษาที่ใช้อาคารตลอด 24 ชั่วโมง สามารถวางใจได้เมื่ออยู่ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา

พิธีเปิดอาคารกิจกรรมนักศึกษา

Previous slide
Next slide

              วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมทำบุญและเปิดป้ายอาคารกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

              ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดบ้านหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะปรับปรุงและพัฒนาสภาพพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ทั้งการทาสีใหม่ การซ่อมแซมในส่วนที่เสื่อมสภาพ การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาคารกิจกรรมนักศึกษาเปรียบเสมือนศูนย์กลางของนักกิจกรรม เป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยแก่นักศึกษาในการเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยที่จะดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด ชีวิตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องไม่เป็นสองรองใคร และจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปในทุกมิติ ซึ่งในปี 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายตั้งเป้าไว้ว่าสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยจะไม่มีพื้นที่ในการพัฒนาด้านภูมิศาสตร์อีก แต่จะมีเฉพาะพื้นที่บำรุงรักษา เพราะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยจะต้องสวยงามอย่างต่อเนื่อง

              พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารกิจกรรมนักศึกษา พร้อมร่วมกิจกรรมตามห้องชมรมของนักศึกษาทั้ง 15 ห้องชมรม ได้แก่ ห้องชมรมประดู่อาสา ห้องชมรม WMC ห้องชมรมนาฏศิลป์ ห้องชมรม WU cover dance ห้องชมรมดนตรีไทย ห้องชมรมมุสลิม ห้องชมรมภาษาและวัฒนธรรม ห้องชมรมสื่อสันติภาพ ห้องชมรม WU Band ห้องชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ห้องชมรมพิทักษ์ทะเล ห้องชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ห้องชมรมพุทธ ห้องชมรมผู้นำเชียร์ และห้องชมรมนักวิทยุสมัครเล่น

ห้องชมรมภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา

Previous slide
Next slide

อาคารชั้น

หน่วยงาน

ชั้น 1

 

- สำนักงานองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

- สำนักงานสภานักศึกษา

- ห้องประชุม

- ศูนย์ประสานงานหอพัก

- ชมรมประดู่อาสา WU Volunteer

- ห้องชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

ชั้น 2

 

- ห้องชมรมนาฏศิลป์

- ห้องชมรมดนตรีไทย

- ห้องชมรมเชียร์ลีดเดอร์

- ห้องชมรมดนตรีสากล

- ห้องชมรมพุทธศาสนา

- ห้องชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์

การติดต่อ

ติดต่อหน่วยงานในอาคารกิจกรรมนักศึกษา

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4004

ทุกวัน เวลา 18.00 -22.00 น.