แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษามีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตตามหลักค่านิยม 4 ประการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้บริการตามหลักคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังจะปรากฏจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายละเอียด

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
รายละเอียด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-15
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
รายละเอียด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1-2)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1-2)
รายละเอียด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-17