ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Q&A : ถาม-ตอบ

ประเด็นคำถามที่ผู้รับบริการ สามารถถาม-ตอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ให้บริการ

Q&A : ถาม-ตอบ

ประเด็นคำถามที่ผู้รับบริการ สามารถถาม-ตอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ให้บริการ
รายละเอียด

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานที่ใช้สื่อสารถึงหน่วยงานภายใน ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานที่ใช้สื่อสารถึงหน่วยงานภายใน ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
รายละเอียด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายละเอียด

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
รายละเอียด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
รายละเอียด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานใน ปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานใน ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

E–Service

ช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

E–Service

ช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
รายละเอียด