Home / ข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่ง …

Read More »

งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา”

นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนาง …

Read More »