วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ส่วนกิจการนักศึกษา (Vision)

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา”

การจัดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการและให้บริการดุจญาติมิตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบัณฑิตคนดี
มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

1) จัดบริการที่มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาหอพัก การแนะแนวและให้คำปรึกษา การบริการทุนการศึกษาการดูแลนักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ  บริการผ่อนผันทหาร และการเรียนวิชาทหาร
2) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย
  • กตัญญู
  • รู้วินัย
  • ใจอาสา
  • พัฒนาภาวะผู้นำ

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าและประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬา

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สร้างสรรค์ (Creativity)
Positive Thinking  สู้งาน (Persistence)
จิตใจบริการ (Service Mind)
ทำงานเป็นทีม (Team)