Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ส่วนกิจการนักศึกษา (Vision)

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา ”                  

หมายถึง

การจัดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการและให้บริการดุจญาติมิตร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบัณฑิตคนดี 

มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจ (Mission)

1) จัดบริการที่มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต
    ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาหอพัก การแนะแนวและให้คำปรึกษา การบริการทุนการศึกษาการดูแลนักศึกษาพิการ
     การประกันอุบัติเหตุ  บริการผ่อนผันทหาร และการเรียนวิชาทหาร 
2) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย
  • การเคารพผู้อาวุโส
  • มีระเบียบวินัย 
  • ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงาม
  • มีความเป็นเอกภาพและสามัคคี 
  • มีจิตสาธารณะ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตคนดี
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าและประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬา

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สร้างสรรค์ (Creativity) 
Positive Thinking  สู้งาน (Persistence)
จิตใจบริการ (Service Mind)  
ทำงานเป็นทีม (Team)