วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์ 4 ประการ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

  • เสริมสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • มีความเก่งและความดี (Smart student)
  • มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ (Healthy)
  • มีความรักสถานบัน (Loyalty)

วิสัยทัศน์ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (Vision)

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา”

การจัดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการและให้บริการดุจญาติมิตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบัณฑิตคนดี
มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

1) จัดบริการที่มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาหอพัก การแนะแนวและให้คำปรึกษา การบริการทุนการศึกษาการดูแลนักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ  บริการผ่อนผันทหาร และการเรียนวิชาทหาร
2) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย
  • กตัญญู
  • รู้วินัย
  • ใจอาสา
  • พัฒนาภาวะผู้นำ

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าและประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬา

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สร้างสรรค์ (Creativity)
Positive Thinking  สู้งาน (Persistence)
จิตใจบริการ (Service Mind)
ทำงานเป็นทีม (Team)

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.