ยุทธศาสตร์ 4 ประการ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

  • เสริมสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • มีความเก่งและความดี (Smart student)
  • มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ (Healthy)
  • มีความรักสถานบัน (Loyalty)

วิสัยทัศน์ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (Vision)

“เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างสุขภาวะและพัฒนาตนเองให้ เก่ง ดี มีสุข”

พันธกิจ (Mission)

1) จัดบริการที่มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เพียงพอในการทำกิจกรรมของนักศึกษา การแนะแนวและให้คำปรึกษา การบริการทุนการศึกษาการดูแลนักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ  บริการผ่อนผันทหาร และการเรียนวิชาทหาร
2) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย
รักชาติ
  • รักชาติ
  • กตัญญู
  • รู้วินัย
  • ใจอาสา
  • พัฒนาภาวะผู้นำ
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าและประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬา

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สร้างสรรค์ (Creativity)
Positive Thinking  สู้งาน (Persistence)
จิตใจบริการ (Service Mind)
ทำงานเป็นทีม (Team)