องค์การนักศึกษา

ต้นกล้าบัณฑิต ผสานจิตคนอาสา นำพากิจกรรม สร้างสรรค์สู่สังคม

รู้จักองค์การนักศึกษา

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. 2540 เป็นศูนย์กลางกิจกรรมหลักของนักศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพิ่มเติมจากหลักสูตร พัฒนาทักษะ บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยเฉพาะการใช้สิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้มีความเข้าใจต่อสภาพธรรมชาติของชีวิตและสังคมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามัคคี มีวินัย ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องดีงามภายใต้กรอบกิจกรรมหลักเรื่อง กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ โดยองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมของของชมรม สโมสรนักศึกษา หรือหน่วยกิจกรรมอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Previous slide
Next slide

สภานักศึกษา

สภานักศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ.2540 สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของนักศึกษาเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาตามปณิธานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติขององค์การบริหารองค์การนักศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และควบคุมให้เป็นไปตามแผน เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งชมรม หรือหน่วยกิจกรรมต่างๆ จึงถือเป็นหน่วยที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาและควบคุมให้การดำเนินงานขององค์การนักศึกษาและหน่วยกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสชอบธรรม

Previous slide
Next slide

ชมรม

ชมรม เป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ.2540 มีลักษณะเปิดกว้าง หลากหลาย และรวมกลุ่มตามความสนใจหรือความถนัดโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน หรือต่อยอดองค์ความรู้ กระบวนการ หรือการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมที่สนใจ หรือเชี่ยวชาญ หรือตามความถนัดเพื่อส่วนรวม หรือสังคม โดยนักศึกษาทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม ชมรมเป็นผู้ออกแบบเองทั้งสิ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นที่สถานที่ตั้งของชมรมเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการประชุมวางแผน ขับเคลื่อน และเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนแสดงผลงานการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายและบ่มเพาะนักกิจกรรมให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญาที่มีความรู้คู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะเจริญงอกงามเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

Previous slide
Next slide

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา เป็นกลุ่มนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบคล้ายชมรมเปิดกว้างรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยสมาชิกสโมสรนักศึกษามาจากการเป็นนักศึกษาของสำนักวิชาที่ตนสังกัด เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาเดียวกันมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้จากกิจกรรมนอกหลักสูตร ในทิศทางที่สำนักวิชากำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์ สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา มีสถานที่ตั้งอยู่สำนักวิชานั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนกิจกรรม การประสานงาน ตลอดจนการแสดงผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงถือได้ว่า สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา เป็นหน่วยกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านวิชาการและเพิ่มประสบการณ์ในวิชาชีพของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดได้เป็นอย่างดี โดยการสนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Previous slide
Next slide

มารู้จักกับสโมสร/ชมรมต่างๆ ที่นี่

ข้อมูลน่าสนใจ