คณะผู้บริหารส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รักษาการรองอธิการบดี

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
 • ผู้บริหาร : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
 • สังกัด : สำนักผู้บริหาร, สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 72607
 • อีเมล์ : voravuth.so@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

นางกอบสุข อรชร
 • ผู้บริหาร : นางกอบสุข อรชร
 • สังกัด : ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73166
 • อีเมล์ : okobsuk@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

นางชูใจ ช่วยชู
 • ผู้บริหาร : นางชูใจ ช่วยชู
 • สังกัด : งานบริการและสวัสดิการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมล์ : cchujai@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายภราดร จีนชาวนา
 • ผู้บริหาร : นายภราดร จีนชาวนา
 • สังกัด : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมล์ : okobsuk@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายวัชรินทร์ เกตุเพชร
 • ผู้บริหาร : นายวัชรินทร์ เกตุเพชร
 • สังกัด : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73176
 • อีเมล์ : gwatch@wu.ac.th
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.