คณะผู้บริหารส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

รักษาการรองอธิการบดี

รูปรองวรวุฒิ
 • ผู้บริหาร : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
 • สังกัด : สำนักผู้บริหาร, สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 72607
 • อีเมลล์ : voravuth.so@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 • ผู้บริหาร : นางกอบสุข อรชร
 • สังกัด : ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73166
 • อีเมลล์ : okobsuk@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

 • ผู้บริหาร : นางชูใจ ช่วยชู
 • สังกัด : งานบริการและสวัสดิการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมลล์ : cchujai@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • ผู้บริหาร : นายภราดร จีนชาวนา
 • สังกัด : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมลล์ : okobsuk@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

 • ผู้บริหาร : นายวัชรินทร์ เกตุเพชร
 • สังกัด : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73176
 • อีเมลล์ : gwatch@wu.ac.th