รองอธิการบดี

รองอธิการบดี_รศ.ดร.อุไร-จเรประพาฬ
 • ผู้บริหาร : รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
 • สังกัด : สำนักผู้บริหาร, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 72106, 73158 (เลขานุการ)
 • อีเมล์ : jurai@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

ผู้ช่วยอธิการบดี_รศ.ดร.อาทิตย์-บุญรอดชู
 • ผู้บริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู
 • สังกัด : ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 72124, 73158 (เลขานุการ)
 • อีเมล์ : arthit.bo@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

 • ผู้บริหาร : นางชูใจ ช่วยชู
 • สังกัด : งานบริการและสวัสดิการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมล์ : cchujai@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายภราดร จีนชาวนา
 • ผู้บริหาร : นายภราดร จีนชาวนา
 • สังกัด : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73167
 • อีเมล์ : okobsuk@wu.ac.th

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายวัชรินทร์ เกตุเพชร
 • ผู้บริหาร : นายวัชรินทร์ เกตุเพชร
 • สังกัด : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 73176
 • อีเมล์ : gwatch@wu.ac.th