บริการทุนการศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดบริการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

“We Support Your Success”

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ยืม กยศ. ในระบบ DSL

ทุนการศึกษาทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ทั้งทุนรายปีและทุนต่อเนื่อง ปีละมากกว่า 180 ทุน
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถสมัครเป็นผู้กู้ กองกู้ยืมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทั้งประเภทต่อเนื่องจากมัธยม และผู้กู้รายใหม่
การพิจารณาทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้การให้นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาแนะนำตัวเองผ่านวิดีทัศน์เพื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา
Previous slide
Next slide

ประเภททุนการศึกษา

เป็นทุนที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น โดยให้นักศึกษากู้ยืมและผ่อนชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติ

ลักษณะที่ 1

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
 • กู้ค่าครองชีพได้ 3,000 บาท/เดือน

ลักษณะที่ 2

 • ศึกษาในสาขาที่กองทุนฯประกาศ ในปีการศึกษานั้นๆ
 • กู้ค่าเล่าเรียนได้ตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง (ไม่เกินกรอบวงเงินที่กองทุนฯ กำหนด)
 • กู้ค่าครองชีพได้ 3,000 บาท ต่อเดือน ถ้าครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท /ปี

วัน/เวลารับสมัคร
เดือนแรกของการเปิดภาคการศึกษาทุกภาคเรียน

ลักษณะที่ 3

 • ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ซึ่งจะประกาศในแต่ละปีการศึกษา
 • กู้ค่าเล่าเรียนได้ตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง (ไม่เกินกรอบวงเงินที่กองทุนฯ กำหนด) กู้ค่าครองชีพได้ 3,000 บาท ต่อเดือน ถ้าครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท /ปี หาก ครอบครัวมีรายได้เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ได้เฉพาะ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น

ตารางผู้กู้ลักษณะที่-3

หลักฐานการสมัคร
– ดำเนินการสมัคร online ใน DSL (https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login)

– เตรียมเอกสารตามที่ กยศ. กำหนด และ upload ลงในระบบ DSL

หมายเหตุ
นักศึกษาผู้กู้รายใหม่จะได้รับเงินจากกองทุนรัฐบาล ภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติจาก กองทุน ฯ
นักศึกษาผู้กู้ต่อเนื่อง มวล.จะได้รับเงินจากกองทุนรัฐบาล ภายใน 1 เดือน หลังจากได้ดำเนินการยืนยันการกู้ยืมของแต่ละภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี โทร 075-673142 / 075-673148-9 และติดตามข่าวสารรายละเอียด ทุนการศึกษา จาก เพจ facebook กยศ.วลัยลักษณ์

เป็นทุนที่ได้รับอนุเคราะห์จากผู้ที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีผลการเรียนดี ทั้งแบบรายปี และต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติ

 • ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือตามที่แหล่งทุนกำหนด
 • เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี

วัน/เวลารับสมัคร

 1. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  เปิดรับ ปีละ 2 ครั้ง ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน และ ภาคการศึกษาที่ 3 เดือน มีนาคม
 2. ทุนการศึกษาจากหน่วยภายนอก
  เปิดรับตามเวลาที่หน่วยงานกำหนดตลอดปีการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 • Download ใบสมัคร -> ใบสมัครทุนการศึกษาทั่วไป
 • Download ใบสมัครได้ตามที่แหล่งทุนกำหนด
 • วิดีโอคลิปแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 2 นาที ให้เห็นสภาพบ้านที่อยู่อาศัย และธุรกิจของครอบครัว (ถ้ามี) นำมาส่งในวันสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
โทร 075-673142 / 075-673148-9
มือถือ 093-7796498 @line WU-scholarship

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมีขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทำงานได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 100 ชั่วโมง มีอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เว้นแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ภาคการที่ 2 เป็นต้นไป

วัน/เวลารับสมัคร

 • สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา
 • Download ใบสมัคร -> ใบสมัครทุนทำงานพิเศษ
 • ดำเนินการตามขั้นตอนในใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
โทร 075-673142 /075-673148-9
มือถือ 093-7796498 @line WU-scholarship

เป็นทุนที่จัดไว้ให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกะทันหัน โดยให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และให้ชำระคืนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัน/เวลารับสมัคร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
โทร 075-673142 /075-673148-9
มือถือ 093-7796498 @line WU-scholarship

คุณสมบัติ

 • ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือตามที่แหล่งทุนกำหนด
 • เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่มีผลการเรียนสูงสุด 5% แรกในแต่ละหลักสูตรในแต่ละสำนักวิชา และประกาศรายชื่อให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
โทร 075-673142 /075-673148-9
มือถือ 093-7796498 @line WU-scholarship

เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ/หรือค่าธรรมเนียมหอพัก ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ

ตามประกาศของ มหาวิทยาลัย (link…)

วัน/เวลารับสมัคร

แจ้งผลการแข่งขันต่อเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรมหลังจากที่นักศึกษาสร้างผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
โทร 075-673142 /075-673148-9
มือถือ 093-7796498 @line WU-scholarship

กิจกรรมนักศึกษาทุน

นักศึกษาติวเตอร์
นักศึกษาทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องเข้าร่วมเป็นพี่ติวเตอร์ ให้สูนย์ติว (Tutor Center) เพื่อนำความรู้ช่วยเหลือนักศึกษารุ่นน้องที่มีปัญหาในรายวิชาต่างๆ
ศูนย์ติว (Tutor Center)
ศูนย์ติว (Tutor Center) ตั้งอยู่ที่อาคารประกอบ ด้านข้างหอพักลักษณานิเวศ 14 เป็นสถานที่ซึ่งนักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่นใช้ทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน
จิตอาสานักศึกษาทุน
นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก เพื่อเป็นการทำความดีตอบแทนโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับ
Previous slide
Next slide

เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา

สามารถติดต่อบริการทุนการศึกษาได้ที่

ที่ตั้ง

สำนักงานส่วนส่งเสริมและนักศึกษา
อาคารไทยบุรี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาให้บริการ

08:30 – 16.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

การติดต่อ

โทร: 075-673000 ต่อ 73142, 73147-8
Facebook: กยศ. ม.วลัยลักษณ์
LINE @line WU-scholarship