กิจกรรมนักศึกษา

เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนักศึกษา

ทำไมต้องทำกิจกรรม

             เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายที่จะปลูกฝังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตคนดี เพื่อออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของสังคม ด้วยการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประเมินผล และบันทึกผลคะแนนที่ได้รับจากการเรียนรู้ดังกล่าว โดยนักศึกษาแต่ละคนจะต้องมีคะแนนความดีสะสมถึง 100 คะแนน และเรียนรายวิชาตามหลักสูตรครบถ้วน จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

หลักค่านิยม 4 ประการ : 100 คะแนน

กตัญญู : 20 คะแนน

             การพัฒนานักศึกษาให้ระลึกถึงบุญคุณและการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณ ต่อ มหาวิทยาลัย ต่อชาติ ศาสนา พระมหากตัษตรย์ รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ค่านิยม-6

รู้วินัย : 20 คะแนน

             เสริมสร้างนักศึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏเกณฑ์ กติกา ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ตลอดจนการตรงต่อเวลา และการแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ตระหนักถึงความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลัก 5ส

ค่านิยม-7

ใจอาสา : 40 คะแนน

             เสริมสร้างนักศึกษาให้มีจิตสำนักสาธารณะ เสียสละ และช่วยเหลือส่วนรวม มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เสริมสร้างความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ค่านิยม-8

พัฒนาภาวะผู้นำ : 20 คะแนน

             พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านบริหารจัดการตนเองและสังคม สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพด้านดนตรีและศิลปะ ด้านการประสานงานและสื่อสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

ค่านิยม-9
Previous slide
Next slide

อยากทำกิจกรรมระหว่างเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

             ผู้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ส่วนกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่างๆ กว่า 20 ชมรม สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดกิจกรรมขึ้นมากกว่า 700 กิจกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบความสนใจ เพื่อสะสมคะแนนใน Passport บัณฑิตคนดีให้ครบ 100 คะแนน

นักกิจกรรม

             นักศึกษาบางคนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น "นักกิจกรรม" ระหว่างศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพี่เลี้ยงที่จะคอยส่งเสริมด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถหารือกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมอยู่ก่อนที่เป็น คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา และชมรมต่างๆ หรือที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี การเป็นนักกิจกรรมจะได้สิทธิ์การอยู่พอพักของมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา และได้คะแนนใน Passport บัณฑิตคนดีที่สูงกว่านักศึกษาอื่น

จากพี่นักกิจกรรมถึงน้อง ๆ

พี่หยก : นายกองค์การฯ ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล: นางสาวอนัญญา ทิพย์อุดมลักษณ์
สำนักวิชา-ชั้นปี: สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 1
– รองประธานชมรมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำการศึกษา 2560
– นักกีฬามหาวิทยาลัยประเภทบาสเก็ตบอลหญิง ประจำปีการศึกษา 2560
ปี 2
– เลขาธิการ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำการศึกษา 2561
– รองประธานศูนย์อำนวยการป้องกัน และปรามปราบยาเสพติด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
– นักกีฬามหาวิทยาลัยประเภทบาสเก็ตบอลหญิง
ประจำปีการศึกษา 2561
ปี 3
– นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปี 2562
– นักกีฬามหาวิทยาลัยประเภทบาสเก็ตบอลหญิง
ประจำปีการศึกษา 2562

"การเรียนในมหาวิทยาลัยจะรู้เรื่องในสิ่งที่เรียนในห้อง แต่การเข้าร่วมกิจกรรมจะให้ประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียน และเราต้องทำ 2 ข้อนี้ไปพร้อมกัน เราจะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์"

พี่ฉุย : ประธานชมรมพุทธศาสนา

ชื่อ-สกุล: นายธนกร แก้วเม็ด
สำนักวิชา-ชั้นปี: สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 1
– คณะกรรมการหอพักลักษณานิเวศ 5
– คณะทำงานฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
– คณะกรรมการชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
ปี 2
– รองประธานชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561
– คณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์
– ประธานโครงการค่ายสิงห์อาสา พัฒนาชุมชน ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2561
ปี 3
– ประธานชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
– เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ปี 1 – 
รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560

ปี 2 – รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

ปี 3 – รางวัลผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2562

 

"กิจกรรมนักศึกษา คือ องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำของตัวเรา ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย อีกทั้งจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด ทั้งการแก้ปัญหา หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น การทำกิจกรรมจึงเหมือนเป็นการช่วยพัฒนาตัวเราในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน "

ข้อมูลน่าสนใจ

Previous slide
Next slide