การสมัครอยู่หอพักสำหรับนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การพิจารณา และจัดลำดับสิทธิ์นักกิจกรรมการเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

     จากการประชุมร่วมกันระหว่าง องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นักกิจกรรม ข้อสรุปที่ประชุมได้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์นักกิจกรรม เพื่อสมัครเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัตินักกิจกรรม
๑.๑ นักศึกษาที่ถูกหักคะแนนพฤติกรรมด้านวินัยนักศึกษา ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๑.๒ นักศึกษามีคะแนนในระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมทุกด้านมากกว่า ๘๐ คะแนนขึ้นไป
๑.๓ นักศึกษามีผลการศึกษารวม GPAX ไม่ต่ำกว่า ๒.๕

๒.เกณฑ์การให้คะแนน
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์นักกิจกรรม ต้องยื่นหลักฐานการทำกิจกรรมเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการเรียงลำดับในการได้สิทธิ์อยู่หอพัก ดังนี้
๒.๑ นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีเกณฑ์คะแนน ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ๕ คะแนน
๒.๑.๒ เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ๑๐ คะแนน
๒.๑.๓ เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการจำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ๑๕ คะแนน
๒.๑.๔ เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการจำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ๒๐ คะแนน
๒.๑.๕ เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป คิดเป็น ๒๕ คะแนน

๒.๒ นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒.๒.๑ ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็น ๑๐ คะแนน
๒.๒.๒ ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็น ๑๕ คะแนน
๒.๒.๓ ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็น ๒๐ คะแนน
๒.๒.๔ ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ กิจกรรมขึ้นไป คิดเป็น ๒๕ คะแนน

๒.๓ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน “ระดับมหาวิทยาลัย”  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒.๓.๑ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็น ๕ คะแนน
๒.๓.๒ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ และได้รับรางวัลชมเชย คิดเป็น ๑๐ คะแนน
๒.๓.๓ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คิดเป็น ๑๕ คะแนน
๒.๓.๔ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คิดเป็น ๒๐ คะแนน
๒.๓.๕ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คิดเป็น ๒๕ คะแนน

๒.๔ นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒.๔.๑ เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ครั้ง คิดเป็น ๕ คะแนน
๒.๔.๒ เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ครั้ง คิดเป็น ๑๐ คะแนน
๒.๔.๓ เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ครั้ง คิดเป็น ๑๕ คะแนน
๒.๔.๔ เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ครั้ง คิดเป็น ๒๐ คะแนน
๒.๔.๕ เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ครั้ง คิดเป็น ๒๕ คะแนน

๓. การจัดลำดับผู้ได้สิทธิ์
๓.๑ การพิจารณาสิทธิ์นักกิจกรรม ถือตามข้อมูล เอกสารและหลักฐานที่นักศึกษายื่นเป็นสำคัญ
๓.๒ ในกรณีที่เรียงตามลำดับคะแนนแล้ว มีผลคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับสิทธิ์ตามผลคะแนนความดีจากระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓.๓ ในกรณีที่เรียงลำดับตามข้อ ๓.๒ แล้ว คะแนนเท่ากัน และเกินจำนวนที่ว่างของหอพัก จะต้องจับสลากในผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน

๔. ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑
ตัวแทนหน่วยกิจกรรม หรือนักศึกษา ยื่นใบสมัครและส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เคาเตอร์ห้องส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (๒) อาคารไทยบุรี ในวันและเวลาทำการ
ขั้นตอนที่ ๒ คัดกรองใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศรายชื่อ และส่งข้อมูลผู้ที่ได้สิทธิ์สมัครหอพักให้ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ขั้นตอนที่ ๔ นักกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์เลือกหอพักและห้องพักผ่านเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศบริการนักศึกษา stms.wu.ac.th ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

๕.วิธีการยื่นสมัคร
๕.๑ กรณีขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมนักศึกษา สโมสรสำนักวิชา ให้นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าหน่วยกิจกรรมหรือผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการ (ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยื่นสมัครโดยไม่ผ่านตัวแทนหน่วยกิจกรรม) โดยแนบ
     ๑. ใบสมัครของผู้ที่อยู่ในหน่วยกิจกรรม
     ๒. ไฟล์สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการและไฟล์สำเนาโครงการ (๑ สำเนาต่อโครงการต่อหน่วยกิจกรรม)
๕.๒ กรณีนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นตัวแทน “ระดับมหาวิทยาลัย” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่างๆ ต้องยื่นเป็นบุคคลโดยมี
     ๑. ใบสมัคร
     ๒. หลักฐานประกอบ เช่น สำเนาภาพเกียรติบัตร สำเนาภาพไอดีการ์ดนักกีฬา สำเนาภาพการรับรางวัล
๕.๓ กรณีตัวแทนนักศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นสมัครเป็นรายบุคคล โดยแนบ
     ๑. ใบสมัคร
     ๒. หลักฐานประกอบ เช่น สำเนาภาพการปฏิบัติภารกิจ พร้อมรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ

๖.จำนวนที่พักสำหรับนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้จัดสรรที่ว่างสำหรับนักกิจกรรม ในหอพักลักษณานิเวศ ดังนี้
     -หอพักหญิง จำนวน ๒๔๘ ที่ (หอพักธรรมดา ๒,๔,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๔)
     -หอพักชาย จำนวน ๓๐ ที่ (หอพักธรรมดา ๕ และ ๗)

๗. การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 
นักกิจกรรมที่เลือกห้องพักได้แล้ว ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันและเวลาที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินประกาศ หากนักศึกษาไม่ชำระเงิน ถือว่านักศึกษาได้สละสิทธิ์หอพักที่สมัครไว้และหากไม่เข้าพักจะเรียกเงินคืนไม่ได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.