Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

แจ้งผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าระบบเพื่อสมัครฯ และส่งเอกสารการกู้ยืม ปีการศึกษา 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ปร …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนกา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 3/2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 งานบริการและสวัสดิการ ( …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศ …

Read More »

การสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน …

Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »