Breaking News
Home / ระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา

ระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดเตรียมระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระบบสารสนเทศส่วนกิจการนักศึกษา

ระบบขึ้นทะเบียนยานพาหนะ
ระบบแจ้งซ่อมหอพักออนไลน์
ระบบบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทุนทำงานพิเศษ
ระบบพิมพ์ค่าไฟฟ้าหอพัก 16, 17, 18
ระบบตรวจสอบชั่วโมงการเรียนรู้นักศึกษาหอพัก