ระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดเตรียมระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์หอพัก
ระบบขึ้นทะเบียนยานพาหนะ
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ
ระบบบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
ระบบตรวจสอบคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรรมและคะแนนพฤติกรรม
ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (สำหรับนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18)
ระบบค้นหาข้อมูลนักศึกษา