Breaking News
Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ผังโครงสร้างองค์กร กิจการนักศึกษา

dsa_organization_chart

 

โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารงาน ส่วนกิจการนักศึกษา

 • อธิการบดี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กำกับดูแลการปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
 • หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับการคัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของส่วนกิจการนักศึกษา
 • หัวหน้างานหอพัก เป็นพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานหอพัก

หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย

 • งานหอพัก
 • งานแนะแนว
 • งานบริการสุขภาพ
 • งานทุนการศึกษา
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานธุรการ

การจัดองค์กรของภายในหน่วยงานย่อยของส่วนกิจการนักศึกษา เป็นองค์กรแนวราบ ไม่มีหัวหน้างาน ยกเว้น งานหอพัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอพักทุกหลัง มีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ประสานงาน จึงมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุโสปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานหอพัก ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเป็นเพียงการจัดสรรภายใน ไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย