โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2023

โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  • อธิการบดี มอบหมายให้รองอธิการบดี กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  • รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
  • หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  • หัวหน้างาน เป็นพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของงานต่างๆ

ฝ่ายงานภายในส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

  • งานแนะแนวและทุนการศึกษา
  • งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • งานบริหารทั่วไปและธุรการ

การจัดองค์กรของส่วนกิจการนักศึกษา แบ่งเป็น 3 งาน โดยเน้นให้เกิดความคล่องตัว เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการให้บริการนักศึกษา โดยมีรายละเอียด คือ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา

ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนเป็นรายทักษะ เช่น ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ การจดโน๊ต การสรุปจับประเด็น หรือการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ในลักษณะรุ่นพี่ช่วยติวรุ่นน้อง นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขอการบริการทุนการศึกษาทั่วไป และทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีเงินทุนการศึกษาในรูปแบบกู้ยืมเรียน ในรูปแบบ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)  และจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา เช่น การทำประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา

ฝ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาทุกระดับ เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ ชมรม คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ตลอดจนนักศึกษาที่ต้องการทำกิจกรรมและรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักศึกษา โดยให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบงบประมาณ และการให้คำแนะนำในการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การสรุปผลโครงการ นอกจากนั้น ยังเป็นฝ่ายงานที่ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาต่างสถาบัน เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ และการเสนอตัวแทนนักศึกษาเพื่อการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่างๆ เช่น การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษายังรับผิดชอบการดูแลด้านส่งเสริมวินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ การรณรงค์ต้านยาสเพติด และการคอรัปชั่น ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันในจังหวัดต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน หรือตามหลักสูตร/สำนักวิชา เพื่อสื่อสารข่าวสารของมหาวิทยาลัยกลับไปยังศิษย์เก่า จัดกิจกรรมการระดมทุนเพื่อมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน มีหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแล สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ก็ได้ให้บริการประสานศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 และการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในกรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษา นอกจากนั้น ยังกำกับการให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับนักศึกษาด้วย

ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและธุรการ

มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในส่วนกิจการนักศึกษา การจัดการด้านงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในองค์กร การประสานข้อมูลด้านแผนงานงบประมาณและการรายงานผลตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเสนอเอกสารต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการขอใช้บริการรถยนต์ ห้องประชุม สถานที่ การยืมโสตทัศนูปกรณ์และการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษา