โครงสร้างการบริหารงานส่วนกิจการนักศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารงาน ส่วนกิจการนักศึกษา

 • อธิการบดี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กำกับดูแลการปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกีฬาของบุคลากรศูนย์กีฬาและสุขภาพ
 • หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับการคัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของส่วนกิจการนักศึกษา
 • หัวหน้างาน เป็นพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของงานต่างๆ

ฝ่ายงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย

 • ฝ่ายงานหอพัก
 • ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ
 • ฝ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 • ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและธุรการ
 • ฝ่ายงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

การจัดองค์กรของส่วนกิจการนักศึกษา แบ่งเป็น 6 ฝ่ายงาน โดยเน้นให้เกิดความคล่องตัว เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการให้บริการนักศึกษา โดยมีรายละเอียด คือ

ฝ่ายงานหอพัก

ดูแลการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาหอพัก 12 หลัง การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาคมของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหลัง และมีหัวหน้างานหอพักเป็นผู้กำกับดูแล

ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริการด้านทุนการศึกษา บริการด้านการทำประกันสุขภาพ บริการด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษา บริการ บริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัว และมีหัวหน้างานบริการและสวัสดิการเป็นผู้กำกับดูแล

ฝ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาทุกระดับ เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ ชมรม คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ตลอดจนนักศึกษาที่ต้องการทำกิจกรรมและรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักศึกษา โดยให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบงบประมาณ และการให้คำแนะนำในการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การสรุปผลโครงการ นอกจากนั้น ยังเป็นฝ่ายงานที่ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาต่างสถาบัน เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ และการเสนอตัวแทนนักศึกษาเพื่อการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่างๆ เช่น การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษายังรับผิดชอบการดูแลด้านส่งเสริมวินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ การรณรงค์ต้านยาสเพติด และการคอรัปชั่น สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ก็ได้ให้บริการประสานศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 และการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในกรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษา มีหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล

ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันในจังหวัดต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน หรือตามหลักสูตร/สำนักวิชา เพื่อสื่อสารข่าวสารของมหาวิทยาลัยกลับไปยังศิษย์เก่า จัดกิจกรรมการระดมทุนเพื่อมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและธุรการ

มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในส่วนกิจการนักศึกษา การจัดการด้านงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในองค์กร การประสานข้อมูลด้านแผนงานงบประมาณและการรายงานผลตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเสนอเอกสารต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการขอใช้บริการรถยนต์ ห้องประชุม สถานที่ การยืมโสตทัศนูปกรณ์และการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

หน่วยงานที่ดูแลสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา อาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส สนามแบตมินตัน สนามเปตอง ห้องฟิตเนส ห้องซาว์นา และสระว่ายน้ำ และยังดูแลการให้บริการด้านอุปกรณ์กีฬา ผู้ฝึกสอน การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนั้น ยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป