Previous slide
Next slide

ขั้นตอนการบริจาคทุนการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ส่งหลักฐานการบริจาคทุนการศึกษา

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการชำระเงินบริจาคของท่าน
(สลิปโอนเงินผ่านธนาคาร)

ส่งทางจดหมาย

คุณขวัญใจ นัคราเรือง

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ส่งทาง e-mail

คุณขวัญใจ นัคราเรือง

nkwanjai@wu.ac.th

             เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมให้ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์ ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้คนฉลาดรอบรู้ เกิดปัญญา มีความคิดที่ดี สามารถสร้างภูมิคุ้นกันให้กับตัวเองได้

             ทุนการศึกษา จะช่วยให้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับนั้น พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เงินบริจาค 100 % ของท่าน มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดโอกาส

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สอบถามข้อมูลอื่นๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณขวัญใจ นัคราเรือง
โทร 0-7567-3148 โทรสาร 0-7567-3146
อีเมลล์ : nkwanjai@wu.ac.th

ข้อมูลน่าสนใจ