ทุนการศึกษา

ไม่มีใคร ไม่ได้เรียน เพราะไม่มีทุนฯ

We support your success

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ยืม กยศ. ในระบบ DSL

 

ที่วลัยลักษณ์มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่มีผลการเรียนสูงสุด 5% แรกในแต่ละหลักสูตรในแต่ละสำนักวิชา มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้ ภาคการศึกษา ละ 200 คน

รางวัลสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา

นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาที่สามารถสร้างผลงานในระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยประสานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล กยศ. และ กรอ. นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถขอยื่นกู้ได้ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

ทุนการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลบริจาคทุนการศึกษา สามารถมอบทุนการศึกษาประเภททั่วไปให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละมากกว่า 200 ทุน​

ทุนทำงานพิเศษ

นักศึกษาที่ต้องการหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวโดยใช้เวลาว่างระหว่างเรียน สามารถสมัครทุนทำงานพิเศษได้ทุกภาคเรียน ค่าตอบแทนภาคเรียนละ 3,000 บาท

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

นักศึกษาที่ความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนสามารถขอยืมเงินฉุกเฉินได้ ครั้งละ 2,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ชำระคืนก่อนสิ้นภาคการศึกษา

จิตอาสานักศึกษาทุน

"สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์
บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อ"

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วลัยลักษณ์สดใส ด้วยหัวใจจิตอาสา

             นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดตั้งเป็น "ชมรมนักศึกษาทุน ม.วลัยลักษณ์" เพื่อรวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีตอบแทนโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับกลับสู่สังคม

จิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย
จิตอาสาลอกคูระบายน้ำหลังหอพัก
จิตอาสาทำความสะอาดลานจอดรถ
จิตอาสาบริจาคโลหิต
Previous slide
Next slide

ข้อมูลน่าสนใจ