งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หลักค่านิยม 5 ประการ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

Previous slide
Next slide

ภารกิจงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง” โดยมีความเชื่อว่า วิชาการตามหลักสูตรของนักศึกษาสามารถสร้างให้เป็น “คนเก่ง” และกิจกรรมนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็น “คนดี”

จึงเป็นภารกิจหลักของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะจัดเตรียมและส่งเสริมนักศึกษาให้ผ่านกิจกรรมตามด้านที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิต กิจกรรมนักศึกษายึดหลักค่านิยม 5 ประกาาร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ

บริการของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สนับสนุนด้านกีฬา

เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพกายแข็งแรง เล่นกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมวินัยเชิงบวกแก่นักศึกษา

ส่งเสริมจิตอาสา

ณ ศูนย์อาสา WU Volunteer

บัณฑิตคนดี WU Passport

บันทึกและรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนงานด้านพิธีการและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต้องการทำกิจกรรมระหว่างเรียน

นักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกชมรมสามารถติดต่อชมรมที่นักศึกษาต้องการสังกัดได้ นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา หรือที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี เพื่อสอบถามรายละเอียดของชมรมต่างๆ เพื่อนักศึกษาทำกิจกรรมด้วยความสนุก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีชมรมต่างๆ ได้แก่ medicine sport club, WU band, wu cover dance, กรีฑา, ดนตรี MC, ดุริยางค์ม, นักวิทยุสมัครเล่น, นักศึกษามุสลิม นักศึกษาวิชาทหาร นาฎศิลป์ บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ประดู่อาสาพยาบาล ผู้นำเชียร์ พิทักษ์ทะเล พุทธศาสนา ฟุตซอล ภาษาและวัฒนธรรมมาลายู ยิงปืน วอลเลย์บอล ศิลปะป้องกันตัว และ ปันจักสีลัต

นักศึกษาที่ร่วมกลุ่มกันแล้วในรูปแบบการสังกัด ชมรม สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา หรือ คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ที่ต้องการทำกิจกรรม เบื้องต้นนักศึกษาสามารถปรึกษาที่ปรึกษากิจกรรมของหน่วยกิจกรรมที่นักศึกษาสังกัด

นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถติดต่อ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา หรือ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินการจัดกิจกรรม การของบประมาณ การตัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ การขออนุญาตจัดกิจกรรม และการรายงานผลการจัดกิจกรรม ด้วย

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้รับคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมใน 4 ด้าน ของคะแนนความดี ได้แก่ ด้านกตัญญู ด้านรู้วินัย ด้านใจอาสา และด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

หากนักศึกษาสามารถสะสมคะแนนความดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรชื่นชมความดี ตั้งแต่ระดับผ่านเกณฑ์ ระดับทองแดง เงิน และทอง

นอกจากนั้น นักศึกษาที่ทำกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชา/มหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ นักศึกษายังสามารถเสนอชื่อตนเองเพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลนักศึกษาดีเด่น รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ และรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ด้วย

คุณสมบัติของนักกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กรณี นักศึกษาแรกเข้า หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๑. ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

กรณี ไม่ใช่นักศึกษาแรกเข้า หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
๑. ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑
๒. ในปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬา ๑ ปี จะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ในระบบคะแนนเต็ม ๔.๐๐

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
๑. ดูจากผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑.๑ ชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคล รอบคัดเลือก จะต้องชนะคู่แข่งขันอย่างน้อย ๑ ครั้ง ถึงจะมีสิทธิ์ส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้
๑.๒ ชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคล รอบคัดเลือก กรณีไม่ชนะคู่แข่งขันเลย งดส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ เป็นเวลา ๑ ปี
๒. กรณี มีนักกีฬาโควต้าที่รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถึงจะมีสิทธิ์ส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้
๓. กรณี มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาหรือก่อนการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถึงจะมีสิทธิ์ส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม
๑. ดูจากผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑.๑ ชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคล รอบมหกรรม ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดหรือแบบแพ้คัดออก จะต้องชนะคู่แข่งขันและเข้ารอบต่อไปอย่างน้อยถึง รอบ ๘ คน สุดท้าย หรือ ชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันแบบมีรอบคัดเลือก จะต้องชนะคู่แข่งขันผ่านรอบคัดเลือกและเข้ารอบต่อไปอย่างน้อยถึง รอบ ๘ คน สุดท้าย หรือ เข้ารอบชิงชนะเลิศ ถึงจะมีสิทธิ์ส่งทีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้
๑.๒ ชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคล รอบมหกรรม ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดหรือแบบแพ้คัดออก หรือ ชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันแบบมีรอบคัดเลือก กรณีไม่ชนะคู่แข่งขัน (ตามข้อ ๑.๑) งดส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ เป็นเวลา ๑ ปี
๒. กรณี มีนักกีฬาโควต้าที่รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถึงจะมีสิทธิ์ส่งทีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้
๓. กรณี มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาหรือก่อนการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถึงจะมีสิทธิ์ส่งชนิดกีฬาประเภททีมหรือบุคคลเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บุคลากรงานส่งเสริมกิจกรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์นักศึกษา ประกอบด้วย

ภราดร จีนชาวนา

ภราดร จีนชาวนา (พี่ดร)

ดูแลด้านกีฬาและบัณฑิตคนดี
โทร. 075-673000 ต่อ 73160

ศุภนิดา_วงกลม

ศุภนิดา เกติยะ (พี่ส้มโอ)

ดูแลด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์
โทร. 075-673000 ต่อ 73160

วงกลม-มณเฑียร

มณเฑียร สุขกุล (พี่มล)

ดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 73164

วงกลม-สุริยันต์

สุริยันต์ ถึงแสง (พี่ยัน)

ดูแลด้านวินัยนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 73161

วงกลม-โอม

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

ดูแลองค์กรนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 73175

วงกลม-ชวนพิศ

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

ดูแลด้านส่งเสริมวินัยนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 73162

ศุภชัย

ว่าที่ รอ.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

ดูแลด้านส่งเสริมวินัยนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 73165

ว่าที่ รอ.ศราวุธ อินปิน (พี่วุธ)

ดูแลด้านส่งเสริมวินัยนักศึกษา/DSSD
โทร. 075-673000 ต่อ 73182

การติดต่อ

สามารถติดต่องานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ที่

สำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 2

โทรศัพท์ 075-673160, 075-673164-6 (วัน-เวลาทำการ )