งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

หลักค่านิยม 4 ประการ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

Previous
Next

ภารกิจงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง” โดยมีความเชื่อว่า วิชาการตามหลักสูตรของนักศึกษาสามารถสร้างให้เป็น “คนเก่ง” และกิจกรรมนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็น “คนดี”

จึงเป็นภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะจัดเตรียมและส่งเสริมนักศึกษาให้ผ่านกิจกรรมตามด้านที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิต กิจกรรมนักศึกษายึดหลักค่านิยม 4 ประกาาร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ

บริการของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

สนับสนุนด้านกีฬา

เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพกายแข็งแรง เล่นกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมวินัยเชิงบวกแก่นักศึกษา

ส่งเสริมจิตอาสา

ณ ศูนย์อาสา WU Volunteer

บัณฑิตคนดี WU Passport

บันทึกและรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนงานด้านพิธีการและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

บุคลากรงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย

กอบสุข อรชร (ครูกอบ)

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และด้านศิลปวัฒนธรรม
โทร. 075-673000 ต่อ 3166

ภราดร จีนชาวนา (พี่ดร)

ดูแลด้านกีฬาและบัณฑิตคนดี
โทร. 075-673000 ต่อ 3160

มณเฑียร สุขกุล (พี่มณ)

ดูแลศูนย์อาสา WU Volunteer
โทร. 075-673000 ต่อ 3164

สุริยันต์ ถึงแสง (พี่ยัน)

ดูแลด้านวินัยนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 3161

วิลัญสิณี ธรฤทธิ์ (พี่ญาญ่า)

ดูแลด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร. 075-673000 ต่อ 3160

การติดต่อ

สามารถติดต่องานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่

สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 2

โทรศัพท์ 075-673185-6 (วัน-เวลาทำการ )