คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรฐานกลาง 5ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน 5ส

แผนปฏิบัติ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ของส่วนกิจการนักศึกษา

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกลาง

ผังการจัดโต๊ะทำงานบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส ปีงบประมมาณ พ.ศ. 2563

Self Audit (วันที่ 13 มีนาคม 2563)

เสนอแนะพื้นที่ - งานบริการและสวัสดิการ

เสนอแนะพื้นที่ - งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เสนอแนะพื้นที่ - งานหอพักนักศึกษา

WU Big Cleaning Day in Love (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

กนศ. จิตอาสา (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส (ปีงบ พ.ศ. 2562-2560)

คณะกรรมการ 5ส ตรวจพื้นที่

คณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรวจพื้นที่ ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มหกรรมวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

วลัยลักษณ์ Big Cleaning day

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ผลการตรวจ Self Audit 5ส (1/2561)