คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลด คู่มือ 5ส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา
โดยคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรฐานกลาง 5ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน 5ส

แผนปฏิบัติ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ของส่วนกิจการนักศึกษา

  • ไม่มีผู้ได้รับอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
  • มีการตรวจประเมินตนเอง (Self Audit) ทุก 2 เดือน
  • คะแนนประเมินเฉลี่ย 5ส ของหน่วยงานโดยการตรวจประเมินของคณะกรรมการกลาง มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5.00
  • บุคลากร นักศึกษา มีคะแนนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสำนักงานที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกลาง

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม 5ส

Self Audit (วันที่ 13 มีนาคม 2563)

เสนอแนะพื้นที่ - งานบริการและสวัสดิการ

เสนอแนะพื้นที่ - งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เสนอแนะพื้นที่ - งานหอพักนักศึกษา

WU Big Cleaning Day in Love (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

กนศ. จิตอาสา (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

ผลการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส (ปีงบ พ.ศ. 2562-2560)

คณะกรรมการ 5ส ตรวจพื้นที่

คณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรวจพื้นที่ ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มหกรรมวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

วลัยลักษณ์ Big Cleaning day

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ผลการตรวจ Self Audit 5ส (1/2561)