งานแนะแนวและทุนการศึกษา

Previous slide
Next slide

ภารกิจงานแนะแนวและทุนการศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง ไม่มีนักศึกษาคนใด ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีทุน นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต มีความสุขตลอดชีวิตการเรียนที่วลัยลักษณ์

รู้จักงานแนะแนวและทุนการศึกษา

บริการด้านทุนการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในหอพักและมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

Smile & Smart Center

เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก

Tutor Center

เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

การประกันอุบัติเหตุ

ดูแลระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา

รายชื่อและการติดต่อเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
โทร. 075-673147 ภายใน 73147

บริการด้านทุนการศึกษา

วงกลม-ประภา

ประภา มายิ (พี่ด๊ะห์)

โทร. 075-673148 ภายใน 73148

วงกลม-ขวัญใจ

ขวัญใจ นัคราเรือง (พี่กุ้ง)

โทร. 075-673142 ภายใน 73142

วงกลม-ปิยวรรณ

ปิยวรรณ คงอินทร์ (พี่ปู)

โทร. 075-673149 ภายใน 73149

บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนว

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

โทร. 075-673147 ภายใน 73147

วงกลม-ชัชพล

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย)

ผู้ประสานงาน Smile & Smart Center
โทร. 075-673122-3 ภายใน 73122-3

วงกลม-นัจนันท์

นัจนันท์ หวานนำ (พี่กิ้ว)

ผู้ประสานงานศูนย์ติว (Tutor Center)
โทร. 075-673145 ภายใน 73145

วงกลม-อัมพร

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

โทร. 075-673177 ภายใน 73177

บริการด้านการประกันอุบัติเหตุ

วงกลม-วิมลลักษณ์

วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ (พี่แอ๊ป)

โทร. 075-673178 ภายใน 73178

การติดต่อ

สามารถติดต่องานแนะแนวและทุนการศึกษาได้ที่

งานแนะแนะและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3178 ได้ทุกวันทำการ