งานบริการและสวัสดิการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center)

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ภารกิจงานหอพักนักศึกษา

สร้างสภาพแวดล้อมหอพักให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา มีคุณลักษณะด้านกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาความเป็นผู้นำ

ที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

รู้จักงานบริการและสวัสดิการ

บริการด้านทุนการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในหอพักและมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

Smile & Smart Center

เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก

Tutor Center

เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

การประกันอุบัติเหตุ

ดูแลระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ

รายชื่อและการติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
โทร. 075-673000 ต่อ 3144

บริการด้านทุนการศึกษา

ประภา มายิ (พี่ด๊ะห์)

โทร. 075-673000 ต่อ 3148

ขวัญใจ นัคราเรือง (พี่กุ้ง)

โทร. 075-673000 ต่อ 3142

ปิยวรรณ คงอินทร์ (พี่ปู)

โทร. 075-673000 ต่อ 3149

บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนว

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

โทร. 075-673000 ต่อ 3144

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย)

โทร. 075-673000 ต่อ 3122-3

นัจนันท์ หวานนำ (พี่กิ้ว)

โทร. 075-673000 ต่อ 3145

บริการด้านการประกันอุบัติเหตุ

วิมลลักษณ์ ธีระวัจน์ (พี่แอ๊ป)

โทร. 075-673000 ต่อ 3147

การติดต่อ

สามารถติดต่องานบริการและสวัสดิการได้ที่

งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี โทร. 0-7567-3178 หรือ
โทร. 082-2961536 ได้ทุกวันทำการ