งานบริหารทั่วไปและธุรการ

Previous slide
Next slide

ภาระงานของงานบริหารทั่วไปและธุรการ

งานบริหารทั่วไปธุรการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีภาระงานหลักในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ในส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษาในการประสานงานด้านเอกสารเพื่อการทำกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของภาระงาน ได้แก่

ภาระงาน

กำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและตัวชี้วัดและแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า บริหารบันทึกและตรวจการงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ประสานส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

รับ-ส่งเอกสาร ดำเนินการวิเคราะห์คัดกรองเอกสารรับเข้า-ออกผ่านระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (doms) รายงานข้อมูลการเปิด-ปิด เอกสารเพื่อกระตุ่นพนักงานใช้ระบบ doms ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

จัดการข้อมูลการลาปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา กำชับพนักงานภายในส่วนดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การบันทึกการมาปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เป็นต้น

จัดการประชุมประจำเดือนส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การประชุมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น

รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของส่วนเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลตอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส รายงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานความก้าวหน้างานตามคำรับรอง (OKR) เป็นต้น

พัฒนา ดูแล ปรับปรุง และประสานการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การประสานการใช้งานระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี ระบบบันทึกเวลาทุนทำงานพิเศษ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา dsa.wu.ac.th เว็บไซต์อินทราเน็ต intranet.wu.ac.th และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วน และปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำเดือน

กำกับการดำเนินงาน การขออนุมัติงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมของบุคลากรตามนโยบายของส่วนการเงินและบัญชีที่ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 3 เรื่อง บริหารจัดการครุภัณฑ์สำนักงานหลังปรับโครงสร้างหน่วยงาน แทงจำหน่ายและย้ายครุภัณฑ์ ปัจจุบันครุภัณฑ์อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ และอยู่ระหว่างจัดทำป้ายหน่วยงานใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลพัสดุประจำปี เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้พนักงาน

พนักงานของงานบริหารทั่วไปและธุรการเป็นคณะกรรมการตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต และฝ่ายรับ-ส่งเสด็จ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การรับการประเมิน 5ส หน่วยงาน เป็นต้น

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปและธุรการ

บุคลากรงานบริหารทั่วไปและธุรการ ประกอบด้วย

วัชรินทร์ เกตุเพชร

วัชรินทร์ เกตุเพชร (พี่ต้น)

หัวหน้างาน/ฐานข้อมูลสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
โทร. 075-673176 โทร.ภายใน 73176

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

ดูแลด้านแผนงาน/งบประมาณ/รายงานผล
โทร. 075-673143 โทร.ภายใน 73143

วงกลม-ไพศาล

ไพศาล สาริกา (พี่ศาล)

ดูแลการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ
โทร. 075-673144 โทร.ภายใน 73144

วงกลม-พรพิลาส

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

ดูแลด้านสารบรรณ/อำนวยการ
โทร. 075-673174 โทร.ภายใน 73174

วงกลม-อรอนงค์

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

ดูแลด้านเลขานุการ
โทร. 075-673158 โทร.ภายใน 73158

การติดต่อ

สามารถติดต่องานบริหารทั่วไปและธุรการ ได้ที่

สำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 075-673144 (วัน-เวลาทำการ )