ศูนย์ติว
Tutor center

Tutor Center หรือ ศูนย์ติว เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีสุข” โดย
Tutor Center จะมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลนักศึกษา “ด้านเก่ง” เป็นหลัก มีจุดประสงค์มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน

จัดติวทบทวนรายวิชา

เช่น รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส และภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาอื่น ๆ ของแต่ละสำนักวิชา
.

ประสานงาน

ประสานงานกับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการติวทบทวนรายวิชาเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการให้มีการจัดติว และประสานงานกับพี่ติวเตอร์เพื่อจัดตารางวันและเวลาติว

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาที่ต้องการรับคำปรึกษาหรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

ติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการติวทบทวนรายวิชาเพื่อวัดพัฒนาการของนักศึกษาก่อนติวและหลังติว เพื่อที่จะได้จัดคอร์สที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา

อยากติวต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อ น.ส. นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ๊ว) เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ติว เพื่อแจ้งรายวิชาที่ต้องการให้มีการจัดติวทบทวนผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • ติดต่อด้วยตนเองที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ช่องทาง Facebook Page “WU Tutor Center”
  • โทรศัพท์ 075-673145 / 089-7298958

วิธีการจองห้องติว

นอกเหนือจากตารางติวที่จัดโดย Tutor Center เองแล้ว หากรับน้อง ๆ นักศึกษาจัดกลุ่มติวมาเอง ทาง Tutor Center สามารถอำนวยความสะดวกด้านห้องติวและอุปกรณ์แก่น้อง ๆ ได้ โดยสามารถจองห้องติวได้ด้วยการดาวน์โหลดและปริ้นท์แบบฟอร์มจองห้องติว  มาส่งให้ น.ส. นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ๊ว) เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ติว ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ จองผ่าน QR Code

http://bit.ly/2G61Hrg

หน่วยงาน/บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากน้อง ๆ ต้องการสถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำงาน ทำการบ้านแบบสบาย ๆ หรือมานั่งเล่นพักผ่อน พูดคุยหรือทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ สามารถมาใช้บริการห้อง Smile & Smart Center ได้ ณ ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ Smile & Smart Center ยังมีบริการให้คำปรึกษา (Counselling) สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการพูดคุยหรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เช่น ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ พฤติกรรม การปรับตัว เป็นต้น

นักศึกษาที่มีความต้องการขอรับทุนการศึกษา ทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน มีความเดือดร้อนและต้องการเงินฉุกเฉิน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ บริการด้านทุนการศึกษา

นอกจากขอรับคำปรึกษาที่ Smile & Smart Center แล้ว น้อง ๆ นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวช จากคลินิกรักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

  • คลินิกตรวจใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
  • คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด โดยพยาบาลจิตเวช)

(กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0-7567-3022)

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดอาจมีอาการโรคซึมเศร้า สามารถทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้เบื้องต้นว่ากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือไม่ได้

ทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

สามารถติดต่อศูนย์ติว Tutor Center ได้ที่

วงกลม-นัจนันท์
นางสาวนัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ้ว)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์ติว
โทร: 075-673000 ต่อ 73145
Email: natjanan.wa@wu.ac.th

ประสานงาน

งานบริการและสวัสดิการ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

08:30 – 16.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

สถานที่-เวลาติว

ศูนย์ติว (Tutor Center) อาคารประกอบ
ใกล้กับหอพักลักษณานิเวศ 14

ติวตามตารางติว
.