Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็นต้นมา โดยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาทั่วไปต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และนักศึกษาพิการต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ องค์ประกอบ  ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน    สุขภาพอนามัย   ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม    การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผลงานกิจกรรมดีเด่น โดยมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลตามภูมิภาค

ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการส่งเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วม จำนวน ๗ คน คือ

๑. นางสาวพรพิรุณ  ลียั่งยืน     สำนักวิชาแพทยศาสตร์
๒. นายภานุวัฒน์  คงเสรีนนท์    สำนักวิชาแพทยศาสตร์
๓. นางสาวนันทวรรณ  ระบำดี    สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
๔. นายวิภูสิทธิ์  จันทร์ทอง    สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
๕. นางสาวศุภมาศ  แซ่หลู่    สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๖. นายนิติรัฐ  ปนัดสาโก    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
๗. นายกฤษดา  หนูเล็ก    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๒๐๗ ส่วนกิจการนักศึกษา ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นายกฤษดา  หนูเล็ก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ๓ ปี ติดต่อกัน ดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙    นางสาวกวินสรา  สุดใจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๘    นายวิกรานต์  ทั่วยาบัตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๗    นายชโลทร  ปะทะโม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *