Breaking News
Home / 2017 / August

Monthly Archives: August 2017

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน กำหนดรายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 2. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน ในปีการศึกษา 2560 3. รายชื่อเรียงตามหอพักและห้องพักของนักศึกษา #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# เอกสารแนบ :  ประกาศรายชื่อคืนห้อง_บำเพ็ญประโยชน์_2559 หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายเอกธวัช วัฒนชนม์ ประธานสภานักศึกษา และ นายศักดา ไชยภาณุรักษ์ อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4/2560 โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม และได้ร่วมการเสวนาวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้มีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นวิทยากรด้วย ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ จ.นครนายก

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

Read More »