Breaking News
Home / ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2560   2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน   3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น   4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง การขอใช้บริการที่พัก    บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้   1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 2/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook/login.asp โดยระบุหอพักที่ต้องการ และหอพักสำรอง ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2560 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก          2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560         2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน     2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน     2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน กำหนดรายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 2. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน ในปีการศึกษา 2560 3. รายชื่อเรียงตามหอพักและห้องพักของนักศึกษา #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# เอกสารแนบ :  ประกาศรายชื่อคืนห้อง_บำเพ็ญประโยชน์_2559 หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่อกับที่ปรึกษาหอพักเดิมเพื่อแก้ไขข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก 2. หากนักศึกษาไม่ติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว งานหอพักจะส่งรายชื่อให้ส่วนการเงินเพื่อหักเงินประกันของเสียหายต่อไป 3. หากข้อมูลถูกต้อง นักศึกษาต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน รายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 4. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกรายชื่อนักศึกษา (ชาย)สมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 2 ก.ค. 60

งานหอพักเรียกชื่อสมัครหอพักรอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 09.00-12.00  น. ณ หอพักลักษณานิเวศ 5             2. หากประกาศเรียกชื่อแล้วไม่มาติดต่อ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก             3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปมาด้วย 4. การชำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5-14 ก.ค. 2560 ที่ ธนาคารออมสิน ม.วลัยลักษณ์ เอกสารแนบ :   เรียกรายชื่อรอบที่_3_ชาย หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาหญิงที่ขึ้นชื่อรอเรียกและมาลงชื่อเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานหอพัก งานหอพักจะไม่เรียกแล้ว เนื่องจากต้องจัดสรรที่พักให้นักศึกษาใหม่ และที่พักไม่เพียงพอ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องข้อมูลหนี้สินนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60**)

1. มหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (จำนวนเงินตามค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละบุคคล) และค่าจองหอพักที่นักศึกษาชำระเงินไว้แล้ว จำนวน 2,000 บาท ไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก (ของภาคการศึกษาที่ 1/2560) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 นี้ ซึ่งจะทำให้หนี้สินของนักศึกษาคงเหลือเฉพาะค่าประกันทั่วไป 5,000 บาท และค่าหอพัก จำนวน 2,000 บาท (สำหรับคนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพัก) 2. หากนักศึกษาเข้ามาตรวจสอบหนี้ของตนเองในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปแล้ว ยังปรากฎหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก โปรดติดต่อส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร โทร 3713 3. นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ที่ ระบบศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/registrar/login.asp

Read More »

เส้นทางการเดินรถมายังจุดลงสัมภาระ รับรายงานตัวเข้าหอพัก 26 มิ.ย. 60

1.เส้นทางเริ่มจากทางเข้ามหาวิทยาลัย 2.เมื่อผ่าน ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สังเกตป้ายเส้นทาง 3.ลดความเร็ว ใช้ความเร็ว 60 กม/ชม. (มิฉะนั้นจะสังเกตป้ายบอกเส้นทางไม่ทัน) 4.วงเวียนป้ายมหาวิทยาลัย "จุดสำคัญ" !!! ระวังเลี้ยวผิดเส้นทาง 4.ระหว่างทางแยกจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 5.เมื่อลงสัมภาระแล้ว ให้เคลื่อนย้ายรถไปจอดในจุดที่กำหนดให้ แผนที่การเดินรถ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย                       เส้นทางจราจรขยายเขตหอ เส้นทางจราจรเขตหอพัก

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันคืนห้องพักประจำภาคการศึกษา 3/2559 และการรับรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษา 1/2560  ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศ คืนห้องพัก 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก 1/2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย. 2560

งานหอพักประกาศเรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2  วันที่ 2 มิ.ย. 2560 จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก ลักษณานิเวศ 1 ว่าง 16 ที่ ลักษณานิเวศ 2 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 3 ว่าง 3 ที่ ลักษณานิเวศ 4 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 5 ว่าง 31 ที่ ลักษณานิเวศ 7 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 10 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 11 ว่าง 2 ที่ ลักษณานิเวศ 13 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 14 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ …

Read More »