Breaking News
Home / ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 12 มีนาคม 2561 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 3/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค3_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ กรณีที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าหอพัก  วันที่ 12 มีนาคม 2561 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 **หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. นักศึกษา สามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศของส่วนการเงินและบัญชี เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560  >>คลิกดูรายชื่อผลสมัครอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 3/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2561 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก 2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน 2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางเว็บไซด์ ces.wu.ac.th และ dsa.wu.ac.th 4. รายงานตัวเข้าหอพักวันที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อ ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018                    

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค2_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษา "รอเรียกรอบที่ 3" ให้มาติดต่อที่ศูนย์ประสานงานหอพักในวันที่ 27 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. 2. นักศึกษามายืนยันสิทธิ์เลือกหอพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ 3. รายงานตัว วันที่ 27 ตุลาคม 2560   เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่นักศึกษาสมัครได้ 4. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอ 1 = 5 ที่ หอ 2 …

Read More »