Breaking News
Home / Arunrat Wonglim

Arunrat Wonglim

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ ประกาศ รายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  แต่งกายชุดพิธีการ

Read More »

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

ประกาศด่วน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  รายชื่อ นศ.ผลการเรียนดีเด่น ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูได้ ให้มาติดต่อ ภายใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 -วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560    (รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง) 2. ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 4. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (วัน เวลา …

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAx รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อเนื่องจาก มวล., ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา) สามารถเข้าระบบ E-studentloan จากเวป www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น และพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่อง หนังสือรับรองรายได้ และแบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2560   เอกสารแนบ ดังนี้  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาค1/ 2560 (พิมพ์จากระบบ E-Studentloan) 2. ใบสมัคร กยศ. ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด) 3. แบบฟอร์มรายละเอียด และข้อมูลความ จำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ดาวน์โหลด) 4. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง …

Read More »