Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไปขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาสหกิจและนักศึ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลการสมัครนักศึก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษา …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 7 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 461-587

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอพักที่ไม่แจ้งคือ นักศึกษา …

Read More »