Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก เรื่อง การย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหอพัก การจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้ 1. นักศึกษาที่ต้องเตรียมย้ายทะเบียนบ้าน ได้แก่ นักศึกษารหัส 59** 60** 61** ที่ได้สิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2. นักศึกษาใหม่รหัส 61** ที่มีความประสงค์จะกู้ กยศ. หรือกรอ. ให้ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้าน ภายหลังการลงนามเอกสารสัญญากู้ยืมเงินให้เรียบร้อย ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 3. นักศึกษาที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถย้ายทะเบียนราษฎรได้ เช่น นักศึกษาที่มีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาตามภูมิลำเนาเดิม นักศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน นักศึกษารหัส 59** 60** ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ไม่เกิน 6 เดือน นักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ภูมิลำเนาเดิม หรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนบ้าน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาได้ 4. แนวปฏิบัติ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 12 มีนาคม 2561 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 3/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018

Read More »

ได้เวลา.. ปล่อยของ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการหอพักวลักษณานิเวศ 10 จัดกิจกรรม "ได้เวลา ปล่อยของ" โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมในงานจัดการแสดงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ การจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาหอพักต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณหอพักลักษณานิเวศ 10 ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิถีพอเพียง รุ่นที่ 2 และ 3

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเรียนรู้วิถีพอเพียง ทั้ง 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 9-11กุมภาพันธ์ 2561  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายเรียนรู้วิถีพอเพียงทั้ง 2 รุ่น จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ความรู้จากการปฏิบัติจริงของปราชญ์ชาวบ้านที่นำปรัชญานี้ไปใช้จนประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านลุงเลื่อน ปราชญ์ชาวบ้านที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาต่อยอดจนเป็นต้นแบบถ่ายทอดแก่ผู้สนใจมากมาย ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3

Read More »

สัมมนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 งานหอพัก จัดสัมมนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์และรีสอร์ท ตำบลหน้าทับ อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค3_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ กรณีที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าหอพัก  วันที่ 12 มีนาคม 2561 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 **หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. นักศึกษา สามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศของส่วนการเงินและบัญชี เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560  >>คลิกดูรายชื่อผลสมัครอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ …

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยม WU Plus Center และหอพักลักษณานิเวศ 13

เมื่อวันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยมอาคาร PLUS CENTER (บริเวณหอพักลักษณานิเวศ 14) และหอพักลักษณานิเวศ 13

Read More »