Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *