Goal 3 : Good Health and Well Being

3.3 Collaboration and Health Services

ประสานการจัดบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

3.3.5 บริการส่งเสริมสุขภาพจิต

                  ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีบริการแนะแนวและให้การปรึกษา เป็นกลไกสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา ประสบความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี

               ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา การให้บริการมีลักษณะตั้งรับ ไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างทั่วถึง มีผู้มาใช้บริการน้อย ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับทุกสำนักวิชา จึงได้จัดให้มีการพัฒนาระบบดูแลและเสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ เก่ง ดี มีความสุข : Smile & Smart Center ขึ้น  เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาเชิงรุกที่เข้าถึงนักศึกษา และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ และจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการ โดยใช้ชื่อว่า Smile & Smart Center เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงบริการการดูแลด้านจิตใจได้อย่าง รวดเร็วและปลอดภัย และตอบโจทย์การสร้างให้นักศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ เท่าทัน และมีความสุข

                ศูนย์ Smile & Smart Center นั้น มีการดำเนินการในการคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้อให้สำนักวิชามีข้อมูลในการดูแลนักศึกษาที่มีแนวโน้มในการเผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  และหากพบนักศึกษามีปัญหาจะได้ประสานกับสำนักวิชาในการดูแล และรับนักศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือโดยการให้การปรึกษาต่อ  โดยผ่านประธานคณะกรรมการโครงการฯ และ Helpers ของแต่ละสำนักวิชา ซึ่งทุกท่านผ่านการอบรมเสริมสมรรถนะการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

                อีกทั้งให้การสนับสนุนสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ  ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และเป็นหน่วยเชื่อมประสานรับ-ส่งต่อและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมกับสำนักวิชา และคลีนิครักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการดำเนินการ เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการในการทำงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช การ รับ-ส่งต่อเพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงตามมา และทำให้การดำเนินการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ต้องการของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และคนที่มีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถเรียนจบการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ภาพปกวารสารแพทย์นาวี

             เพื่อให้การดำเนินงาน Smile & Smart Center เป็นไปอย่างมีระบบ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ จึงได้จัดทำเป็นงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข”: Smile & Smart Center (The Development of Smile and Smart Center, a Student Caring System, to Support Smart, Good, and Happy Students) และได้รับการตีพิมพ์จากวารสารแพทย์นาวี ฉบับที่ 48 (2) (2521): พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เยี่ยมสำนักวิชาและประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาประจำปี 2564”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

Tutor Center และ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Growth Mindset กับความสำเร็จด้านการเรียน” และ กิจกรรม “How to Read Faster in English”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “วาดภาพทำนายอนาคต”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “SLA WE CARE ปัญหาและผลกระทบต่อภาวะซึมเศร้า”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling)” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “โรคซึมเศร้าและวิธีการดูแล : How to Overcome Depression”

บริการออนไลน์ของศูนย์ Smile & Smart Center

แบนเนอร์-ระบบแบบคัดกรองสุขภาพจิต
ตัวอย่างแบบคัดกรองสุขภาพจิต-smile-smart-center
ตัวอย่างระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ - Smile Chat
ตัวอย่าง-Facebook-Page-Smile-Smart-Center

Facebook: WUSmile&Smart Center ให้การปรึกษาทาง Inbox Chat (กล่องข้อความ)

Zoom Meeting Icon

นัดหมายให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล เช่น Zoom Cloud Meeting,