Goal 2 - Zero Hunger

2. ขจัดความหิวโหยของนักศึกษา

2.3 ช่วยเหลือนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารที่มีทานทุกมื้อ

การดำเนินงาน

ส่วนกิจการนักศึกษาดำเนินงานเพื่อให้นักศึกษามีงบประมาณที่พอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประสานความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลนอาหาร ดูรายละเอียดได้โดยคลิ้กลิงค์นี้
เพิ่มเติม

3.3.4 บริการสุขภาวะทางเพศ

.
ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับนักศึกษา ดูรายละเอียดได้โดยคลิ้กลิงค์นี้
เพิ่มเติม

3.3.5 บริการส่งเสริมสุขภาพจิต

.
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลกร ดูรายละเอียดได้โดยคลิ้กลิงค์นี้
เพิ่มเติม

3.3.6 สถานศึกษาปลอดบุหรี่

.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณืได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ดูรายละเอียดได้โดยคลิ้กลิงค์นี้
เพิ่มเติม
Goal 3 : Good Health and Well Being