Breaking News
Home / ทุนการศึกษาทั่วไป

ทุนการศึกษาทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »

ประกาศด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการปฏิบัติงานระหว่างศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีค่าตอบแทน 30 บาท/ชั่วโมง ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนักศึกษาช่วยงาน เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมง

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 -วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560    (รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง) 2. ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 4. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (วัน เวลา …

Read More »

ประกาศด่วน รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2559

รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 (วัน เวลา และสถานที่ประชุม จะแจ้งให้ทราบในวันยืนยันสิทธิ์) รับหนังสือรายงานตัว และเริ่มปฎิบัติงานที่หน่วยงาน  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 …

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2559

รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  รับหนังสือรายงานตัว และเริ่มปฎิบัติงานที่หน่วยงาน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 (วัน เวลา และสถานที่ประชุม จะแจ้งให้ทราบในวันยืนยันสิทธิ์การปฎิบัติงาน) หมายเหตุ  นักศึกษาที่เคยเขียนใบสมัครแล้วในภาค 2/2559 ไม่ต้องเขียนใบสมัครใหม่ ให้ค้นหาใบสมัครเดิม …

Read More »