Breaking News
Home / 2018 / January

Monthly Archives: January 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ กรณีที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าหอพัก  วันที่ 12 มีนาคม 2561 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 **หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

Read More »

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปี 2560

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

Read More »

นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2561

Read More »

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลผู้มีกุศลจิต

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรับทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาที่สนใจให้ดำเนินการตามกำหนดการข้างล่างนี้ :

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. นักศึกษา สามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศของส่วนการเงินและบัญชี เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560  >>คลิกดูรายชื่อผลสมัครอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ …

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยม WU Plus Center และหอพักลักษณานิเวศ 13

เมื่อวันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยมอาคาร PLUS CENTER (บริเวณหอพักลักษณานิเวศ 14) และหอพักลักษณานิเวศ 13

Read More »

หอพักนักศึกษาจัดอบรมเชิงปฎิบัติการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น แก่กรรมการและอนุกรรมการนักศึกษาหอพัก

Read More »