Search Results for: smile

ศูนย์ติว (Tutor Center) จัดกิจกรรมโครงการติวทบทวนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ศูนย์ติว (Tutor Center) จัดกิจกรรมโครงการติวทบทวนรายวิช […]

ศูนย์ติว (Tutor Center) จัดกิจกรรมโครงการติวทบทวนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่พัฒนางานของเครือข่าย “โรงเรียนดูแลใจ”

ศูนย์ Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่พัฒนางานของเครือข่าย “โรงเรียนดูแลใจ” Read More »

ประชุมระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ เก่ง ดี มีความสุข

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม

ประชุมระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ เก่ง ดี มีความสุข Read More »

แกนนำนักศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562

ส่วนกิจการนักศึกษาโดยศูนย์ Smile & Smart Center จัด

แกนนำนักศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562 Read More »

ประชุมกิจกรรมทักษะชีวิตและต้อนรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับสำนักวิชา

ส่วนกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ Smile & Smart Center แล

ประชุมกิจกรรมทักษะชีวิตและต้อนรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับสำนักวิชา Read More »

กิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้ให้การดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 Smile & Smart Center

กิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้ให้การดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา Read More »

งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา”

นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนางสาวปฐ

งานบริการสวัสดิการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา” Read More »