Breaking News
Home / 2017 / September

Monthly Archives: September 2017

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Read More »

ข้อมูล รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ถึง พี่บัณฑิต ทุกท่าน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ https://ces.wu.ac.th/wugraduate/

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2560   2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน   3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น   4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง การขอใช้บริการที่พัก    บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้   1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ …

Read More »

กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life

มาแล้วจ้า กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life วันนี้ทาง Plus Center มีกิจกรรมพี่ชวนน้องติว สอนเทคนิคและทริคดีๆ ในการทำข้อสอบก่อนสอบปลายภาค ชื่อกิจกรรมว่า “ติวฟรีพิชิต A ไฟนอล”  ซึ่งสอนโดยพี่ติวเตอร์ดีกรีนักศึกษาทุนเรียนดี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปรการศึกษา นั้น

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 2/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook/login.asp โดยระบุหอพักที่ต้องการ และหอพักสำรอง ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2560 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก          2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560         2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน     2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน     2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ …

Read More »