Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว  เพื่อให้การรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานหอพักขอกําหนดรายละเอียดในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

1. จํานวนคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

1.1 หอพักนักศึกษาชาย

– หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 หอพัก หอพักละ 12 คน รวม 36 คน

1.2 หอพักนักศึกษาหญิง

– หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 10 หอพัก หอพักละ 12 คน รวม 120 คน

2. หน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

2.1 กำหนดและเสนอแผนงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพักต่อหัวหน้างานหอพัก

2.2 จัดให้มีการประชุมสามัญนักศึกษาหอพักภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง   โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพักและหัวหน้างานหอพักทราบล่วงหน้า

2.3 เรียกประชุมนักศึกษาหอพักเมื่อมีเหตุจำเป็นโดยแจ้งที่ปรึกษาหอพักทราบล่วงหน้า

2.4 พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้างานหอพักและที่ปรึกษาหอพัก

2.5 เชื่อมโยงกิจกรรมหอพักกับกิจกรรมขององค์การบริหาร ชมรม และกลุ่มอิสระ

2.6 ช่วยเหลือและดูแลเพื่อนนักศึกษาในด้านต่างๆ ในหอพัก

2.7 หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพัก หัวหน้างานหอพักหรือที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 เป็นนักศึกษาหอพักในหอพักที่นักศึกษาจะสมัครเป็นคณะกรรมการ

3.2 เป็นผู้มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้ตลอดปีการศึกษา (ไม่ออกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในปีการศึกษา 2562)

3.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยกิจกรรมอื่น เช่น สภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา หรือสโมสรสำนักวิชา

4. หลักเกณฑ์และกำหนดการรับสมัคร

4.1 รับสมัครคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นบุคคลและเป็นทีม

4.2 หากสมัครเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน

4.3 รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ที่ปรึกษาประจำหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2562

5. หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง

5.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอพักนักศึกษาที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ ต้องแสดงบัตรนักศึกษาหอพักในการขอรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

5.2 การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละหอพัก จะดําเนินการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพักนักศึกษาแต่ละหอพัก

5.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก หรือมีผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักให้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ต่อไป

5.4 การประกาศรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก งานหอพักนักศึกษา จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 หลังจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักได้ผ่านการอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก หรือ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075 67300 ต่อ 4013

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>ใบสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประเภทบุคคล (แบบฟอร์มพร้อมพิมพ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *