Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival 2019 ครั้งที่ 21

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival 2019 ครั้งที่ 21

วันที่ 25 มกราคม 2562 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival 2019 ครั้งที่ 21 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร

ในการประชุมในครั้งแรกนี้ เป็นการพิจารณากรอบการปฏิบัติงานตลอดจนรายชื่อของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในด้าน การสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และการแข้งขันกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเชีย มาเลย์เซีย และไทย มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 12 มหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ