Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / Smile & Smart Center จัดอบรมด้านการทำวิจัย

Smile & Smart Center จัดอบรมด้านการทำวิจัย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-19.00น. โครงการ Smile & Smart Center ได้จัดช่วงเวลาให้ทีมวิจัยทุกท่านได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานที่ได้ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงและเรียนรู้วิธีการเขียนผลงานนำเสนอทั้งในรูปแบบ Oral & Poster Presentation และการเขียน Manuscript เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโจทย์เพื่อเดินงานต่อในระบบดูแลด้วยงานวิจัยของหน่วยงาน โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักในการอบรม มีผู้เข้าร่วม 13 คน ได้งานวิจัยเพื่อนำเสนอในวลัยลักษณ์วิจัยจำนวน 12 บทความ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้จะได้นำไปพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข ที่เข้าถึงนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

ชมประมวลภาพ