Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม เพื่อนำโลหิตที่ได้จากผู้บริจาคให้โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนนำไปช่วยชีวิตในทุกๆ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 มีบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 726 คน ได้รับโลหิต จำนวน 496 คน รวมจำนวนโลหิตทั้งสิ้น 198,400 ซีซี.

นายอำเภอ ท่าศาลาตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต

ในการนี้จึงขอขอบคุณและขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านขอกุศลผลบุญซึ่งได้ปฎิบัติในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใด จงสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

ชมประมวลภาพ