Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การคืนกุญแจห้องพัก (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย)

การคืนกุญแจห้องพัก (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย)

**เฉพาะคนที่ไม่ได้มาคืนห้องพักด้วยตนเอง**
**ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กำหนดการการคืนห้อง ตามปกติ**

ตามที่งานหอพักนักศึกษา กำหนดให้นักศึกษาคืนห้องพัก โดยนักศึกษาต้องคืนกุญแจห้องพักด้วยเพื่อใช้ในการเตรียมห้องพักให้นักศึกษาที่จะเข้าพักในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงกำหนดการคืนกุญแจห้องพักของนักศึกษาหอพัก ดังนี้

แนวปฏิบัติการคืนกุญแจห้องพักของนักศึกษาตามการอยู่หอพักในปี 2563
(1).นักศึกษาที่สมัครหอพักได้ห้องพักเดิมในปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องคืนกุญแจห้องพัก
(2).นักศึกษาที่ต้องย้ายห้องในปีการศึกษา 2563 ต้องส่งคืนกุญแจห้องพัก
(3).นักศึกษาที่ไม่พักในหอพักในปีการศึกษา 2563 ต้องส่งคืนกุญแจห้องพัก (หอนอก/จบการศึกษา/สหกิจศึกษา)

วิธีการคืนกุญแจห้องพัก
1.นักศึกษาตามข้อ (2). และ (3). ที่พักอยู่ในหอพัก ณ ขณะนี้และนักศึกษาที่ไม่ได้พักอยู่ในหอพักแต่ได้มาคืนห้องด้วยตนเองที่หอพัก ให้ส่งคืนกุญแจ ณ ห้องสำนักงานหอพักในวันที่คืนห้องพัก
2.นักศึกษาตามข้อ (2). และ (3). ที่ไม่ได้พักอยู่ในหอพักในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ขณะนี้และคืนห้องพักโดยที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองที่หอพัก(ฝากเพื่อนเก็บของ/คืนห้อง) ให้ส่งคืนกุญแจโดยส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชนไปยังหอพักตามที่อยู่ที่ระบุ
3.เขียนรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ/ห้อง ลงบนกระดาษ ใส่ในซองพร้อมกุญแจห้อง
4.ส่งคืนกุญแจภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ถือตามตราประทับ/วันที่ส่งเป็นสำคัญ)
5.หากไม่ส่งคืนกุญแจ/คืนแต่ใช้งานไม่ได้ จะมีค่าปรับ 300 บาท/ดอก โดยหักจากเงินประกันความเสียหายหอพัก

ที่อยู่ในการจัดส่ง แยกตามหอพัก

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 1 ส่งไปที่
นางสาวเสาวณีย์ บุญยเกียรติ
หอพักลักษณานิเวศ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5001

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 2 ส่งไปที่
นางพรพิลาส นราพงศ์
หอพักลักษณานิเวศ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5005

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 3 ส่งไปที่
นางสาวสุภาพร คงชัยศรี
หอพักลักษณานิเวศ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5009

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 4 ส่งไปที่
นางสาวชวนพิศ เกื้อมา
หอพักลักษณานิเวศ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5013

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 5 ส่งไปที่
ว่าที่ ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา
หอพักลักษณานิเวศ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5017

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 7 ส่งไปที่
นายโอม สุขปลอด
หอพักลักษณานิเวศ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5021

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 10 ส่งไปที่
นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้
หอพักลักษณานิเวศ 10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5025

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 11 ส่งไปที่
นางวรพิดา จุทิ่น
หอพักลักษณานิเวศ 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5029

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 13 ส่งไปที่
นางณัฐชนัญ สบเหมาะ
หอพักลักษณานิเวศ 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5033

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 14 ส่งไปที่
นางสาวนิตยา แก่นบุญ
หอพักลักษณานิเวศ 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5037

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16 ส่งไปที่
นางอัมพร รัตนวิจิตร
หอพักลักษณานิเวศ 16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5041

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 17 ส่งไปที่
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน
หอพักลักษณานิเวศ 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5045

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 18 ส่งไปที่
นางอรอนงค์ สุขปลอด
หอพักลักษณานิเวศ 18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร.075-673000 ต่อ 5049

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *