Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การตรวจสอบคะแนนความดีและคะแนนความประพฤติที่ใช้สมัครหอพัก

การตรวจสอบคะแนนความดีและคะแนนความประพฤติที่ใช้สมัครหอพัก

ตามที่งานหอพักนักศึกษากำหนการคัดเลือกนักศึกษาอยู่หอพักปีการศึกษา 2562 โดยใช้คะแนนความประพฤติและคะแนนความดีในการพิจารณานั้น ขออธิบายให้เข้าใจวิธีการตรวจสอบคะแนน ดังนี้

1.นักศึกษาเข้าระบบคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดีได้ที่เว็บไซต์ http://dsaapp.wu.ac.th/hours/login.asp โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา

2.การตรวจสอบคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปผลคะแนน Passport และคะแนนความประพฤติ


-ผลคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม passport ทั้งหมด หมายถึงผลรวมคะแนนความดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการเป็นนักศึกษา
-ผลคะแนนความประพฤติ หมายถึง คะแนนความประพฤติที่นักศึกษาจะมีคะแนนเริ่มต้น 100 คะแนน(ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ) เมื่อนักศึกษากระทำความผิด คะแนนจะลดลงไปตามฐานความผิดที่กระทำ

ข้อมูลส่วนที่ 2 สรุปผลคะแนนความดีที่ใช้สมัครหอพัก หมายถึง สรุปผลคะแนนความดีที่สามารถนำมาใช้พิจารณาในการสมัครอยู่หอพัก โดยต้องเป็นกิจกรรมที่จัดในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น


-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่งานหอพักกำหนดให้เข้าร่วม หมายถึงกิจกรรมที่งานหอพักเป็นผู้จัดและกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมให้ครบ โดยนักศึกษารหัส 61 ต้องมีคะแนน 21 คะแนน และนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป ต้องมีคะแนน 17 คะแนน **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
** หากมีคะแนนไม่ครบ สามารถสมัครหอพักได้ตามปกติ แต่จะถูกจัดกลุ่มไปอยู่กลุ่มที่ 3 แทน **
-กิจกรรมที่จัดโดยส่วนกิจการนักศึกษา
หมายถึง คะแนนความดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษาเป็นผู้จัด จะสามารถนำคะแนนความดีมาใช้สมัครหอพักได้ทั้งหมด
-กิจกรรม Passport ปี 2561 …คะแนน คิดให้ 20% หมายถึง คะแนนความดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นๆจัด เช่น สำนักวิชา หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติคะแนนความดีแล้ว และจัดในปีการศึกษา 2561 โดยจะสามารถนำคะแนนความดีมาใช้สมัครหอพักได้ 20% ของคะแนนทั้งหมด
-รวมคะแนนที่ใช้สมัครหอพักได้ หมายถึง ผลรวมคะแนนความดีทั้งหมดที่สามารถนำมาใช้สมัครหอพักปีการศึกษา 2562 ได้

ข้อมูลส่วนที่ 3


-กิจกรรมที่ใช้สมัครหอพักปี 2562 รายชื่อกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่ใช้คะแนนในการสมัครหอพักได้
-กิจกรรม PASSPORT ทั้งหมด หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมตลอดการเป็นนักศึกษา
-ข้อมูลความประพฤติที่ใช้สมัครหอพักปี 2562 หมายถึง คะแนนความประพฤติที่นักศึกษากระทำความผิดในปี 2561 ซึ่งจะนำมาพิจารณาในการสมัครหอพัก
-ข้อมูลความประพฤติทั้งหมด หมายถึง คะแนนความประพฤติที่นักศึกษากระทำความผิดตลอดการเป็นนักศึกษา

ข้อมูลส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมและคะแนนความดีที่ได้รับ

หากคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อผู้จัดกิจกรรมเพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนนให้ถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *