ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการอาสาสมัครสุขภาพนักศึกษาหอพัก(อสน.)

งานหอพักนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาตามรายชื่อด้านล่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในกิจกรรม “อาสาสมัครดูแลสุขภาพนักศึกษาหอพัก (อสน)”
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 -13.00น.
ณ ห้อง Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี

รายชื่อเรียงลำดับตามหอพัก/ห้องพัก

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ/ห้อง
1 62113816 นางสาวกนกพร หวันละโส๊ะ 1/135
2 61106837 นางสาวภาณินย์นุช พิทักษ์ชัยสวัสดิ์ 1/229
3 61107009 นางสาวมนรดา ม่วงชาติ 1/312
4 62115316 นางสาวสุปราณี สกุลสุขใจ 1/335
5 62110101 นางสาวสิริยากร ประทีปตรัง 1/338
6 61122321 นางสาวทิฆัมพร เพชรหวล 2/104
7 61109708 นางสาวเสาวลักษณ์ เจือบุญ 2/116
8 61118741 นางสาวรุสนี สายสวัง 2/230
9 61118774 นางสาวไรหนับ หมัดอะดัม 2/230
10 61110680 นางสาวอุทัยวรรณ เมืองเกิด 3/139
11 61105136 นางสาวปภาวี สุขชาติ 3/215
12 61112587 นางสาวพิชชาพร อัสสะนะ 3/215
13 61105607 นางสาวปิยนันท์ ชาญชัย 3/338
14 61106159 นางสาวพัชราวรรณ สมทอง 3/338
15 62112263 นางสาวเกียรติรดา ชุมทอง 4/133
16 62113386 นางสาวฟาดีลา เจะอุเซ็ง 4/207
17 62108220 นางสาวรินลนิล สาและ 4/208
18 62115704 นางสาวรุสซารีตา ตาเดอิน 4/214
19 62111802 นางสาวอารียา โส๊ะอาด 4/214
20 63111926 นายหฤษิต แต้วโคกสูง 5/124
21 63122477 นายชัยยศ สีดาห้าว 5/228
22 62117288 นางสาวผาติรัตน์ จิ้วถ้อง 10/130
23 62115837 นางสาวซูไรนี บือแน 10/230
24 62116769 นางสาวนัจมีย์ วาหลง 10/233
25 61112496 นางสาวเปรมยุดา จินดาวงค์ 10/306
26 61114591 นางสาววชิรญาณ์ ขันชะลี 10/339
27 61105045 นางสาวปฐมาภรณ์ พงศ์ทลุง 11/208
28 61106670 นางสาวภัคจิรา อรุณรุ่งเรือง 11/306
29 61118501 นางสาวพีรดา มูลคำ 11/335
30 61107819 นางสาววริศรา สุวรรณกาญจน์ 11/335
31 62102660 นางสาวณดา ปังหลีเส็น 13/104
32 62112438 นางสาวพิชานันท์ นิ่งราวี 13/202
33 62105176 นางสาวนูรไลลา สาและ 13/203
34 62115100 นางสาวมาริษา บาโง 13/205
35 62107057 นางสาวฟาริดา พฤกษศรี 13/246
36 62108782 นางสาววายีฮะห์ หะยีสาแม 14/204
37 61120507 นางสาวกูซาฮาร่า กูจิ 14/228
38 62105937 นางสาวปานฤทัย อุไรโรจน์ 14/314
39 62108790 นางสาววาศิฐี เพ็ชรเรือนทอง 14/332
40 62112677 นางสาวจิณห์นิภา พุทธรอด 16/239
41 62110937 นางสาวอนงทิพย์ สงขำ 16/239
42 62100532 นางสาวกัญญพัชร ธนกิจการค้า 16/337
43 62103536 นางสาวตวงธรรม สุระ 16/337
44 62103361 นางสาวณิฐชารัศม์ ธรรมสิริวรกุล 16/411
45 61100335 นายกล้า พรหมโชติชัย 17/234
46 62111877 นายอำรี บินมามะ 17/302
47 62115712 นายศุภกฤต รัตนโสม 17/316
48 62102207 นายชานนท์ ไชยพลบาล 17/323
49 62115738 นายสาวิชญ์ เหล่าประเสริฐศิริ 17/327
50 63116917 นางสาวภัทรภร ชัยสวัสดิ์ 18/102
51 63103147 นางสาวณัฐธิชา ระเห็จหาญ 18/108
52 63117659 นางสาวอัญชิสา พลตรี 18/108
53 61102240 นางสาวชุติมณฑน์ แซ่เฮ้ง 18/303
54 61102729 นางสาวณัฐณิชา เสนาเพ็ง 18/305
55 62115621 นางสาวตัสนีม ซาเฮะเด็ง 20/410
56 62114855 นางสาวนิรุสนีตา ละตะเย๊าะ 20/410

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Onanong Sukplod

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.