Breaking News
Home / 2018 / March / 02

Daily Archives: March 2, 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

     ด้วยงานหอพักจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษา 2561  โดยจะพิจารณาให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมของชมรม สำนักวิชา หอพัก และกลุ่มอิสระ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรม เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพักและเลือกห้องพักก่อนนักศึกษากลุ่มทั่วไป ตามประกาศ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2561      งานหอพักจึงมีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรม และกำหนดการรายละเอียดดังนี้ วันที่  รายละเอียด  หมายเหตุ 12-15 มีนาคม นักศึกษารับใบสมัครนักกิจกรรมและตรวจสอบคะแนน  ณ ศูนย์ประสานงานหอพักและ http://dsaapp.wu.ac.th/hours/login.asp 13-14 มีนาคม นักศึกษายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก 16 มีนาคม        คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรม อาคารไทยบุรี 16 มีนาคม ประกาศผลการพิจารณานักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เวลา 20.00 น.ทาง …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบ การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561  @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบ หลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการพิจารณานักกิจกรรมสามารถดูได้จาก ระบบสมัครหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 เมนู รายชื่อนักกิจกรรมประจำปี @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »