ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

Q & A : ถามตอบ

ส่วนกิจการนักศึกษามีช่องทางติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีข้อสอบถามเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โดยสอบถามตรงไปยังฝ่ายงานผู้ให้บริการ ผ่านระบบ Message ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ดังนี้