ประกาศผลการเลือกหอพักออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกหอพัก

ตามที่งานหอพักนักศึกษากำหนดให้นักศึกษาที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก เข้าระบบเลือกหอพักออนไลน์ เพื่อเลือกหอพักที่ต้องการไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการเลือกหอพักออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.นักศึกษาที่มีผลการเลือกหอพัก เป็น “ชื่อหอพัก” หมายถึง นักศึกษาได้สิทธิ์เลือกห้องในหอพักที่เลือกไว้ ให้กดขอเข้ากลุ่ม facebook ของหอพักนั้น เพื่อเตรียมเลือกห้องพักตามกำหนดการของหอพักที่นักศึกษาเลือกไว้

2.นักศึกษาหญิงที่มีผลการเลือกหอพัก เป็น “เลือกหออื่นที่ยังว่าง” หมายถึง นักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ในหอพักที่เลือกไว้ ให้นักศึกษาเลือกหอพักอื่นอีกครั้ง โดยใช้ Facebook กดขอเข้ากลุ่ม >> https://www.facebook.com/groups/1455645481273040/ **อย่าลืมตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่ม มิฉะนั้นจะไม่อนุมัติคำขอเข้ากลุ่ม**
จะให้นักศึกษาได้เลือกหอพักใหม่ลงในหอพักที่ยังว่าง ผ่านกลุ่ม facebook ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาที่ไม่เข้าไปเลือกหอพักในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การอยู่หอพัก

3.นักศึกษาหอพักชายที่มีผลการเลือกหอพัก เป็น “ยกรายชื่อไปหอพักลักษณานิเวศ 5” หมายถึง นักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ในหอพักที่เลือกไว้ แต่เนื่องจากหอพักนักศึกษาชาย มีหอพักลักษณานิเวศ 5 หอพักเดียวที่ยังว่าง จึงถือว่านักศึกษาได้สิทธิ์อยู่หอพักลักษณานิเวศ 5 โดยอัตโนมัติ ให้นักศึกษาไปดูลำดับการเลือกห้องของตนเองได้ในรายชื่อของหอ 5 และกดขอเข้ากลุ่มสำหรับเลือกห้องพักได้ตามกำหนดการของหอพักลักษณานิเวศ 5 หากนักศึกษาประสงค์จะสละสิทธิ์สามารถทำได้โดยไม่ต้องกดเข้ากลุ่ม facebook ไปเลือกห้องพัก จะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

4.กำหนดการเลือกห้องพัก เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้อยู่ที่หอพัก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเลือกห้องพัก โดยให้เลือกผ่านกลุ่ม facebook ของแต่ละหอพักแทน โดยวิธีการตามที่แต่ละหอพักกำหนด มีกำหนดการ ดังนี้
หอ 1 เลือกห้องวันที่ 23 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 2 เลือกห้องวันที่ 23 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 3 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 4 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 5 เลือกห้องวันที่ 23 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 7 เลือกห้องวันที่ 21 เมษายน เวลา 17.00 น.
หอ 10 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 11 เลือกห้องวันที่ 23 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 13 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 14 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 16 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 17 เลือกห้องวันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น.
หอ 18 เลือกห้องวันที่ 20 เมษายน เวลา 13.00 น.
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ถือตามประกาศของหอพักนั้นเป็นสำคัญ
**หากนักศึกษาไม่เลือกห้องพักในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์หอพักที่สมัครได้

5.ประกาศรายชื่อ เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ว่าได้อยู่หอพักที่เลือกไว้ ให้กดขอเข้ากลุ่ม เพื่อเตรียมเลือกห้องพัก [highlight color=”yellow”]โดยจะทยอยอนุมัติหลังจากตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป[/highlight]

หอพักลักษณานิเวศ 1 (รายชื่อยังไม่ได้เรียงตามลำดับการเลือกห้อง)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 1
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/544724773128476/

หอพักลักษณานิเวศ 2 (รายชื่อยังไม่ได้เรียงตามลำดับการเลือกห้อง)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 2
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/182674426050175/

หอพักลักษณานิเวศ 3 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 3
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/214099336678420/

หอพักลักษณานิเวศ 4 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 4
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/2518795011558236/

หอพักลักษณานิเวศ 5 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 5
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/2825304277557587/

หอพักลักษณานิเวศ 7 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 7
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/940704123018301/

หอพักลักษณานิเวศ 10 (รายชื่อยังไม่ได้เรียงตามลำดับการเลือกห้อง)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 10
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/647956815767102/

หอพักลักษณานิเวศ 11 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 11
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/211131846983135/

หอพักลักษณานิเวศ 13 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 13
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/263459384813393/

หอพักลักษณานิเวศ 14 (รายชื่อยังไม่ได้เรียงตามลำดับการเลือกห้อง)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 14
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/2590305544623128/

หอพักลักษณานิเวศ 16 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 16
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/571456127061770/

หอพักลักษณานิเวศ 17 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 17
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/591775888078568/

หอพักลักษณานิเวศ 18 (รายชื่อเรียงตามลำดับการเลือกห้องแล้ว)
คลิก >>ประกาศผลการเลือกหอพัก หอพักลักษณานิเวศ 18
เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศให้กดขอเข้ากลุ่มเพื่อเลือกห้องพัก
https://www.facebook.com/groups/245394489991174/

4 thoughts on “ประกาศผลการเลือกหอพักออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกหอพัก”

  1. วัชรินทร์ เกตุเพชร

   นศ. ต้องเข้าไปใน Facebook Group ที่ข่าวแจ้งเพื่อเข้ากลุ่มตามหอพักที่ นศ.สมัคร ตามเวลาที่กำหนดครับ

   การแจ้งใน comment นี้ไม่ถือว่าลงชื่อเข้ากลุ่มนะครับ

 1. ลักษมณ ทองใส

  ทำไมตกหอคะเอาเกณฑ์ไหนวัด หนูทำกิจกรรมหอคะแนนหอก็ถึง เพื่อนบางคนไม่ตกหอแต่หนูตกหอต้องการคำอธิบายคะเหตุผลด้วย งงมากคะ เกือนร้อนใจมาก ต้องการให้ติดต่อกลับด่วนค่ะ 0937491664

  1. วัชรินทร์ เกตุเพชร

   ตรวจสอบเบื้องต้น น้องลักษมณ มีชื่อในประกาศผู้มีสิทธ์สมัครหอพัก ปีการศึกษา 2563 นะครับ ตามลิงค์ ที่หน้า 7

   https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81-2563-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87_update-07042563_23.00.pdf

   ไม่ทราบวันที่เปิดระบบสมัครหอ น้องเลือกสมัครหอไหนในระบบรับสมัครครับ

   เบื้องต้น แนะนำให้น้อง inbox เข้าไปที่ FB หอพัก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อแจ้งปัญหานะครับ การ comment ในข่าวนี้อาจล่าช้า เพราะที่ปรึกษาหอพักจะดูแลตอบ FB ตลอดเวลาครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.