แนวทางการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2567

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2567

1. กรอกแบบคำร้องขอผ่อนผัน (ระบบออนไลน์) http://dsalamp.wu.ac.th/soldier

2.นำส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

2.1สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จำนวน 2 ฉบับ
2.2สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) จำนวน 2 ฉบับ
2.3สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
2.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.5สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
2.6สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

3.ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผัน (ประมาณเดือนมกราคม2567)

เรียงลำดับ/แยกเอกสารเป็น 2 ชุด และรับรองสำเนาทุกฉบับ

วันเวลาดำเนินการ
1. กรอกใบคำร้อง ในระบบออนไลน์ และนำส่งเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (2) ชั้น 2 อาคารไทยบุรี (ฝั่งงานวินัย-กิจกรรม)

หมายเหตุ ผู้ได้รับการผ่อนผันทุกคน ต้องไปแสดงตน ณ สถานที่ระบุใน สด.๓๕หากไม่ไปแสดงตน จะหมดสิทธิ์การผ่อนผันในปีถัดไป
และการยื่นขอผ่อนผันให้ยื่นเพียงครั้งเดียว

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทั่วไปและธุรการ ว่าที่ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา
โทรศัพท์ 075-673165 , 063-080-5447 (ในวันเวลาราชการ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.