มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2566

Walailak University reports the results of the implementation of the project to prevent and solve drug problems on behalf of host higher education institutions in the upper southern region

Walailak University reports the results of the implementation of the project to prevent and solve drug problems on behalf of host higher education institutions in the upper southern region, fiscal year 2023.

On August 10, 2023, Mrs. Kobsuk Orachon, Head of the Division of Student Support and Development (DSSD), reported on the results of the projects to prevent and solve drug problems in the university on behalf of host institutions of higher education in the upper southern region and in the operations of Walailak University by inviting representatives from Phuket Rajabhat University as a network higher education institution assigned to carry out this year’s project, we also report on the results of the project.

The academic seminar on preventing and solving drug problems in higher education institutions for fiscal year 2023 was held at Century Park Hotel, Bangkok.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการในปีนี้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาดูแลและบำบัดฟื้นฟูนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร แพทย์ประจำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะมีการเชิญสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายประชุมอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป การสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนามของแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการในปีนี้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาดูแลและบำบัดฟื้นฟูนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร แพทย์ประจำสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจะมีการเชิญสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายประชุมอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป การสัมมนาวิชาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.