Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานภายใน 27 ตุลาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสาร Zero Tolerance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *